تعبیر خواب منبر

تعبیر خواب منبر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب منبر این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب منبر در خواب ، دلیل بر پادشاه مسلمان بود .

اگر بیند بر سر منبر رفت و خطبه خواند یا علم گفت ، اگر بیننده عالم بود . دلیل که از خویشان او ، یکی عالم گرددو از پادشاه منفعت یابد .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بر سر منبر شعر خواند یا غیرشریعت سخن گفت ، و در مورد چیزی صحبت کرددلیل که بی دین و رسوا شود و به کارهای نادرست و بد آلوده می شود و خطا می کند
و یا گویند او را بردار کنند  اگر پادشاه بیند منبر او بیفتاد و بشکست ، دلیل که معزول شود .

جابرمغربی گوید :

تعبیر خواب منبر بدین معناست که اگر دید بر سر منبر شد و بیننده عالم بود ، دلیل جاه و بزرگی است ،

اگر عالم نبود ، دلیل که او را به دزدی بردار کنند .

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن منبر بر پنج وجه است . اول : پادشاه . دوم : قاضی . سوم : امام . چهارم : خطیب . پنجم : مرتبت و هر زیادت و نقصان که در منبر بیند ، دلیل بر نفاق این پنج کس دارد .

تعبیر خواب منبر بدین معناست که اگر در خواب ببینید که فردی یا مردی به بالای منبر رفت تا خطبه بخواند
این خواب نشانه شینیدن اخبار و خبر های خوب و خوشایند است
که به شما می رسد و حالتان را دگرگون می کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خطبه را مشاده کنید)

اگر در خواب ببینید که زنی به بالای منبر رفته و صحبت مکند
نشانه رسیدن به مقام و مرتبه و بزرگی در زندگی است

اگر در خواب ببینید که کودکی به بالای منبر رفته و در انجا نشسته نشانه رزق و روزی فراوان در زندگی است و بدین معناست که اتفاقات بسیار خوبی بریتان می افتد که خوشحال کننده است و حال شما را خوب میکند

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
5
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx