تعبیر خواب میمون

تعبیر خواب میمون
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاه شدن از تعبیر خواب میمون این مطلب را از دست ندهید.

تعبیر خواب میمون از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب اطلاع میدهد. البته مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست! بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌ کند….

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته، دیدن میمون تمایلات بی اختیار و نابخردانه خود محور، مانند قاپیدن خوراک و ابراز تمایلات جسمانی بدون در نظر گرفتن دیگران، موذیگری، تقلید، خرد شهودی یا غریزی درباره روابط، تعاملات اجتماعی و زندگی، نابخردی یا ابلهی و یا احساس حماقت.

اگر دیدید میمون شما را گاز گرفت، بیمار می‌شوید. یا با همسرتان اختلاف پیدا می‌ کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

میمون در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است.

اگر دید بر میمون نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند.

اگر دید با میمون نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید میمون را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند.

اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید.

اگر دید کسی میمون به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند.

جابر مغربی گوید :

اگر دید میمون را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد.

اگر دید که میمون بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودی با زن او فساد کند.

و میمون ماده زنی مفسده و جادوگر است. اگر دید که میمون به خانه درآمد، دلیل که او را جادو کنند.

اگر دید میمون با وی سخن گفت، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند.

اگر دید میمون او بگزید، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود.

اگر دید میمون به وی چیزی داد تا بخورد، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

میمون ماده زنی است؛ مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید. و چنانچه این میمون ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود، زنی در صدد اغوای شما بر می‌آید.

چنانچه دیدید میمونی را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید، و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید.

اگر بوزینه از مقابل شما گریخت، امنیت خواهید یافت. اما باید هوشیار باشید؛ زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.

اگر در خواب دیدید که به دنبال میمونی می‌دوید و می‌خواهید او را بگیرید، و میمون از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می‌جهد، و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد.

اگر میمونی به دنبال شما می‌دوید و شما از مقابلش می‌گریختید، به قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید.

چنانچه میمونی در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده، فریب خواهید خورد. اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می‌کند. و اگر میمونی هدیه دادید، شما با کسی که میمون را گرفته دشمنی می‌کنید.

با میمون هم غذا شدن، ارتکاب گناهی است. بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx