تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی از تعبیر خواب میوه همراه با تعبیرک باشید.

تعبیر خواب میوه در حالت کلی؛ نعمت و برکت میباشد. ولی همانگونه که مشخص است، هر میوه تعبیر جداگانه‌ خود را دارد. و باید به تعابیر مربوط به آن ها رجوع کنید.

حضرت دانیال گوید :

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند.

اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود. وبدان هر میوه که به خواب بیند، تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد. یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود ، تاویل بد است.

دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است. و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است.

اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.

تعبیر خواب ابن سیرین

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد.

اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد.

اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.

 

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است.

ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو ، سیب، گلابی و غیره.

اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید، بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است، نعمت و خیر و برکت است. چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

لوک اویتنهاو می گوید :
  • میوه بر روی یک درخت : خوش یمنی
  • میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه
  • میوه ترش مزه : بدبختی
  • میوه شیرین : ثروت
  • میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق
یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن میوه، روزی حلال بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب، علامت آینده سعادت آمیز است.

دیدن میوه سبز، علامت کوشش های نومیدکننده و شتاب زده است.

اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد، علامت آن است که از ارث محروم می شود.

خرید و فروش میوه در خواب، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است.

دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx