تعبیر خواب ناف

تعبیر خواب ناف
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب ناف همراه ما در ادامه این مطلب باشید.

دیدن ناف در خواب نشانه؛ خدمتکار یا کنیز است. در خواب ها ناف؛ منبع معيشت و زندگی ما تعبیر شده است. و کاری است. که به کمک آن خود و خانواده را معاش ميرسانيم.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر در خواب دیدید که، نافتان افتاد. نشانه آن است. که طلاق میگیرید. و یا مشکلاتی برایتان به وجود خواهد آمد.
 • اگر ببینید که ناف شما بزرگ شده. نشانه آن است. که مال و ثروت بدست خواهید آورد. و اگر برخلاف این را دیدید. تعبیرش برعکس است. و یعنی؛ مال و ثروتی نصیب شما نمیشود!
 • نافش سوراخ در خواب، نشانه رخداد مشکلات است.
مطیعی تهرانی می گوید:
 • اگر در خواب ببينيد، ناف شما متورم و بزرگ شده. نشانه آن است. که معاش شما گسترده و فراخ ميشود. و رزق و روزی حلال بيشتری مييابيد.
 •  چنانچه ببينيد؛ لاغر و فرو رفته شده. نشانه آن است. که از نظر تامين معاش دچار مضيقه و تنگی ميشويد.
معبران غربی می گویند:
 • معمولا تعبیر خواب ناف را با مسائل جنسی ارتباط داده اند. که معقول به نظر نميرسد! چون، ناف نقشی در روابط احساسی و عاطفی نميتواند داشته باشد!!
 • اگر در خواب ببينيد، که دوتا ناف داريد. بدین معناست. که منبع درآمد ديگری پيدا مي کنيد. و از آن راه پول به دست خواهید آورد.
 • اگر ببينيد شکم شما صاف است. و ناف نداريد. نشانه آن است. که در کار و حرفه ای که داريد، به بن بست ميرسيد. و کارتان نتیجه خوبی نخواهد داد.
کتاب سرزمین رویاها:
 • اگر ناف خودتان را دیدید، نشانه آن است. که خبرهای ناخوشایند و ناراحت کننده ای از طرف پدر و مادر به شما میرسد.
 • چنانچه؛ دیدید ناف شمادرد می کند. نشانه آن است. که نوزادی در اطراف ما متولد خواهد شد.
 • اگر در خواب ببینید بچه ها با نافشان بازی می کنند. نشانه آن است. که ثروت هنگفتی بدست می آورید.
 • دیدن ناف بستگان در خواب نشانه این است. که افراد بانفوذ به شماکمک خواهند کرد. و به شما یاری می رسانند.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها