تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب نان این مطلب را همراهی کنید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

بطور کلی دیدن نان در خواب، خیر و برکت میباشد. تعبیر خواب نان تازه خوردن؛ بیانگر فراخی روزی است. و خوردن نان خشک در خواب، سختی و تنگدستی است.

تعبیر خواب نان، بیانگر نیاز های اولیه زندگی میباشد. و نان در خواب ویژگی های مثبت را بیان میکند. برخی از معبران، نان را خوشبختی و خوشحالی میدانند. همچنین، تعبیر نان به کیفیت آن نیز بستگی دارد. هرچه نان تازه تر و شیرین تر باشد، تعبیرش بهتر و خوب تر است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن نان‌های پاکیزه در خواب، دلیل خرمی است.

اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود.

اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال است. و زیادتی مال.

اگر نان به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

نان سفید به خواب، روزی حلال باشد.

حضرت دانیال گوید :

اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد.

اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد.

 ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است. و دیدن نان خشک وبه خلاف این است.

خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

جابرمغربی گوید :

دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود. و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود. و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است. و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود.

اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود.

و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد. و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن نان در خواب چهاروجه است.

اول : عیش خوش

دوم : مال حلال

سوم : ولایت

چهارم : خیر و برکت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن نان در خواب خوب است. و نعمت و برکت تعبیر می شود.

دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است. ولی اگر در خواب ببینید نان خشک میخورید گرفتار تنگی معاش می شوید.

نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است.

اگر کسی نان به شما داد نعمت میرساند و خدمت میکند. اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است، خوب است.

نان گندم نیز خوب است. بشرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو میکند.
(تعبیر خواب گندم بطور کامل در تعبیرک)

اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن نان : موفقیت در امور.

خریدن نان : بهره بردن، استفاده

خوردن نان : دعوت شدن به سفره و یا مهمانی.

خوردن نان سفید : شما دوستان خوبی خواهید داشت.

خوردن نان سیاه : بدبختی

خوردن نان گرم : بیماری

خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید.

خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید.

نان پختن : موفقیت

حمل کردن نان : ضرر و زیان

نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبک سرانه.

مؤلف گوید :

خریدن نان از نانوایی؛ بسته به میزان آن نشانه، حلال خوری میباشد. در صورتی که گرم و تازه باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است.

دیدن خرده های نان در خواب، علامت آن است که دچار اختلافات و دعوا هایی بیهوده خواهید شد.

اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد میشود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.

اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‌ آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام میدهید.

اگر در خواب خرده‌های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید.

اگر خواب ببینید که نان چاودار می‌خورید، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید.

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده کسب ثروت است.

اگر خواب ببینید که نان شیرینی میخورید، نشان ‌دهنده‌ آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx