تعبیر خواب ناودان

تعبیر خواب ناودان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب ناودان همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

ناودان محل عبور آب میباشد. که به واسطه آن، آب از پشت بام به زمین هدایت میشود.

تعبیر خواب ناودان، بیانگر ضرر کردن در زندگی است. دیدن ناودان در خواب اشاره به، تجربه اتفاقات بدی دارد.

تعبیر ریختن باران و آب از ناودان در خواب، نشانگر حادثه ای بد است. اگر خواب ببینید باران آمد، ولی از ناودان آب نیامد یعنی  راه امرار معاش برای شما بسته خواهد شد. ( تعبیر خواب آب را کامل مطالعه کنید )

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند که آب از ناودان به زیر آمد، دلیل است درآن مقام خون ریختن پدید آید.

اگر بیند که باران می بارید و از ناودان به زیر آمد، دلیل که مردم آن ملک را از پادشاه مضرت رسد.

اگر بیند که بی ابر باران می بارید و آب از ناودان ها روان بود، دلیل که حق تعالی مردم آن دیار را به نظر عنایت مشرف گرداند.

اگر بیند که ناودان بر بام خانه خود نهاد، دلیل که از بزرگی منفعت یابد.

اگر بیند که ناودان بیفتاد، دلیل مضرت بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن ناودان به خواب سه وجه است.

اول : رئیس شهر

دوم : مهتر سرای

سوم : منفعت اندک.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ناودان در خواب هم راهی است.برای کسب معاش و روزی و هم طریقی است در جهت دفع مضار زندگی.

اگر در خواب ببینید که بدون ابر و باران از ناودان آب روان است حادثه ای بد اتفاق می افتد. و چنانچه آن ناودان به شما تعلق داشته باشد، حادثه ای برای شما که بیننده خواب هستید پیش می آید.

اگر در خواب ببینید که باران می بارد ولی از ناودان چیزی فرو نمی ریزد کسی در طریق تامین معاش شما دشمنی میکند و راه را بر شما می بندد. (تعبیر خواب باران بطور کامل در تعبیرک)

اگر ببینید ناودان خانه شما شکسته و آب باران پراکنده میشود از نظر شغلی لطمه میخورید و در آمدتان متفرق می گردد. و احتمالا چیزی از حقوق شما کسر میکنند. اگر کاسب باشید فروش و منافع شما نقصان می یابد.

اگر در خواب ببینید بر بام خانه خودتان ناودان می نهید کارهایتان را تنظیم می کنید. و جلوی زیان احتمالی را می گیرید. و اگر ببینید ناودان شما کنده شده و افتاده آسیب می بینید.

آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است. و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها