تعبیر خواب نجار

تعبیر خواب نجار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب نجار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب نجار، در خواب های ما  نشانه مرد یا زنی مصلح و کار ساز است،که هر چیز را به جای خود می شناسد
و با هر کس می داند چگونه رفتار کند و حرف بزند و در و تخته را در واقع با هم جور می کند.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

اگر ببینید که خودتان نجاری می کنید،
بدین معناست که موردی پیش می آید که به اصلاح امور و کار ها  می پردازید.

بنا به تعبیری دیگر، اگر کسی ببیند که نجاری می کند،
بدین معناست که در معاشرت و گفت و گو با مردم منافق است و آدمی است که نان را به نرخ روز می خورد.

اگر در خواب خود را در حال تراشیدن و صاف کردن چوب و رنده کاری ببیند،
نشانه آن است که ظاهرا شما فردی منافق هستید.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب نجار، مردی است که به مردم ادب و فرهنگ وعلم می‌آموزدو کارهای مردم را اصلاح و رو به راه می‌سازد،
و در راه دین، نفاق و دوروئی را از آن‌ها پاک می‌کند
و کسی است که کودکان جاهل  و نادان را علم و فرهنگ می‌آموزد و راه راست و دینداری را به آن‌ها نشان می‌دهد
زیرا تعبیر خواب نجار و چوب، انسانهایی می‌باشد که در وجودشان نفاق و دوروئی و فساد  و فریب وجود دارد
و او هم مشغول صاف کردن و درست کردن چوب‌ها است.

تعبیر خواب ابن سیرین:

اگر ببینی که نجاری می‌کنی، یـعـنـی خیرخواه مردم هستی و به آن‌ها نیکی و خوبی می‌کنی
و کارهایشان را رو به راه می‌سازی ولی ارتباط و مصاحبت تو با مردم همراه دوروئی و نفاق و تظاهر و فریب به خوبی می‌باشد و همچنین برای برخی خیرخواه نمی‌باشی

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن نجار مشغول کار ، در خواب ،
نشانه آن است که با  تلاش وکوشش و کار به کسب ثروت  و درآمد می پردازید البته از راه قانونی  و درست.

اگر در خواب نجارى را مشغول به کار ببینید،
بیانگر آن است که با تلاش و پشتکار فراوان به هدف و خواسته خود خواهید رسید.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نجارى هستید،
بیانگر خوش شانسى  و خوشبختی در زندگی است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx