تعبیر خواب نقاشی

تعبیر خواب نقاشی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب نقاشی به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب نقاشی بسته به نوع تصویر متفاوت است.
در سایت ما میتوانید تعبیرخواب آنلاین را مشاهده کنید.
به طور مثال دیدن نقاشی تصاویر و چهره‌ها نماد خواسته‌ای برای خلاق بودن است و یا کشیدن نقاشی یک خانه بیانگر پنهان کردن چیزی از دیگران است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 تعبیر خواب دیدن نقاشی در خواب چهار وجه بود.

1.آرایش دنیا و زیبایی

2.کار باطل و بیهوده

3.فریب و حیله گری و نیرنگ

4.دروغ و تهمت

لوک اویتنهاو میگوید:

 تعبیر خواب نقاشی بدین معناست که اگر در خواب ببینید که نقاشی می کشید نشانه این است که  از امر و کاری احساس رضایت  و خشنودی خواهید نمود

اگر در خواب ببینید که نقاشی می کنید نشانه این است که شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت.

اگر در خواب یک نقاشی ببینید نشانه این است که  شما برنامه‌های جسورانه ای خواهید ریخت که در آن موفق می شود و پیشرفت می کنید.

اگر در خواب ببینید که فردی با خودکار نقاشی می کشد نشانه این است که آن فرد علاقه زیادی به آموزش دارد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خودکار را مشاهده کنید.)

معبرین غربی میگویند:

تعبیر خواب کشیدن نقاشی یک خانه بیانگر این است که چیزی برای پنهان کردن  و قایم کردن دارید یا شاید باید مراقب سلامتی‌تان باشید تا دچار آسیب و مشکل نشوید.

اگر شخص دیگری نقاشی خانه را می‌کشد،  نشانه این است که شما ممکن است نسبت به صداقت و راستگویی آن شخص دچار تردید  و شک شوید.

اگر در خواب ببینید که با رنگ روغن نقاشی می کشید ماد ثروت و اعتبار است، نقاشی‌های رنگ روغن در رویاها  نشانه خواسته‌ای برای رسیدن به موفقیت مادی و تائید موفقیت‌های فردی و رسیدن به خوشبختی است.

جابر مغربی میگوید:

اگر در خواب دید صورت آدمی یا چیز دیگر می‌کشید، دلیل که بدمذهب  و بی دین است. در دیدنِ نقاش در خواب خیری نیست.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx