تعبیر خواب نقره

تعبیر خواب نقره

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب نقره چه معنایی دارد؟
برای اطلاع از معنی نقره با تعبیرک همراه باشید.

تعابیر گوناگونی برای تعبیر خواب نقره آمده است.
زن، فرزند، مال، کار، ازدواج، دختردار شدن و خیرخواهی، زحمت و رنج ازجمله تعابیری است که برای نقره بیان شده.
برخی از معبران معتقداند که،دیدن نقره در خواب، اگر بیننده خواب وقت ازدواجش باشد متأهل شدن می‌دانند است.
معبری گفته: اگر خواب ببینی که از مغازه نقره می‌خری، یـعـنـی در شهر خودت با زنی ازدواج خواهی کرد.

تعبیر خواب آنلاین برای شما در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا از معنی خواب خود مطلع شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند که نقره از دکان می‌گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد.
اگر بیند که از معدن نقره فراگرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

جابر مغربی گوید :

اگر یک درم نقره داشت، دلیل که او را فرزندی آید صاحب جمال.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن نقره در خواب چهار وجه است.
اول : زن
دوم : فرزند
سوم : مال
چهارم : معیشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید.
اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید.
اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد.
اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد.
اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید.
اگر ببینید دگمه های لباس شما از نقره است. همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

نقره : تحت آزار قرار گرفتن.
ظروف نقره : آسایش
دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد.
فروختن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست.
خریدن : تحولات بزرگ
پول نقره : دوره پر باری نزدیک است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نقره در خواب، نشانه آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید.
پیدا کردن سکه نقره در خواب، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود، اطرافیان را نادیده می گیرید.
اگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه‌ی نقره‌ای پیدا می‌کنید، به این معنا است که برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می‌زنید.

اچ میلر می‌گوید :

دیدن نقره در خواب، به معنای کسب ثروت است.

 دانیال نبی گوید:

اگر خواب ببینی پری به تو چیزی داده است. که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx