تعبیر خواب نمک

تعبیر خواب نمک

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب نمک همراه تعبیرک باشید تا انتهای مطلب.

تعبیر خواب نمک نشانگر اخلاق خوب است.

تعبیر دیگر خواب نمک دلالت بر اعتماد، حقیقت و فداکاری دارد.

دیدن اینکه شما به گوشت نمک می زنید در خواب، نشانی از طول عمر میباشد.

دیدن نمک سفید در خواب، بیانگر کسب و کار موفق است.

دیدن سنگ نمک در خواب بیانگر، احتیاج به استراحت و آسودگی است.

دیدن نمک خوردن یا لیسیدن در خواب، این است که شما خوش شانس هستید.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن نمک به خواب، دلیل بر درم سفید است.

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند.

اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود.

بعضی گویند : دیدن نمک به خواب خصومت است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن نمک سفید خوش بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نمک در خواب، نشانه قرار گرفتن در محیط هایی نامساعد است.

اگر خواب ببینید به گوشت نمک می زنید، نشانه آن است که بدهکاری و تنگ دستی شما را بستوه خواهد آورد.

اگر دختری خواب ببیند نمک می خورد، نشانه آن است که نامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد.

اگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک می‌زنید، علامت آن است که دچار مشکل می‌شوید.

نمک خوردن در خواب، علامت شکست و ناامیدی می‌باشد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبی قرار گرفته‌اید.

نمک پاشیدن در خواب، به معنای آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx