تعبیر خواب نویسندگی

تعبیر خواب نویسندگی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب نویسندگی به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب نویسندگی بدین معناست که اگر کسی در خواب نویسندگی می کرد، سود می یابد و اگر کتاب شعر و قصه می نوشت، به امور دنیوی تمایل دارد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر کتابهای مذهبی می نوشت، به امور اخروی می پردازد و اگر دید که برای مردم دعا نویسی می کند، زیان خواهد دید.

اگر کسی در خواب ببیند برای کتاب های هدایتگر و مذهبی دبیری می کند، در راه هدایت و رستگاری مردم گام بر می دارد.

اگر ببیند که دبیری بزرگی یا حاکمی یا پادشاهی را می کند، هدف وی منفعت و کسب سود مالی است و اگر دبیری او بر خلاف امور مذهبی است، وی جهت هدایت خلق، قدمی بر نمی دارد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن نویسندگی به خواب چهار وجه است:

  1. خیر و نیکی،
  2. مال و منفعت،
  3. چیزی که به مکر حاصل کند،
  4. معزولی از عمل.

تعبیر خواب نویسندگی بدین معناست که گر عالمی ببیند که نویسندگی می کرد، دلیل منفعت است.
اگر شعر و افسانه می نوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد.
اگر ببیند که قرآن یا توحید یا دعوات می نوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت است.
اگر صالحی در خواب ببیند که نامه مهتری نوشت، دلیل خیر و منفعت است و اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند.

حضرت دانیال می گوید:

اگر کسی ببیند چیزی نوشت و نویسنده بود، دلیل که مال مردمان را به مکر و حیله ستاند و کارهای ناکردنی کند.

اگر ببیند دبیری پادشاه می کرد، دلیل که ازمردمان منفعت  و سود بسیار یابد.

اگر بیند که دبیری دانا بود، دلیل که خیر و منفعت یابد. و خیر و نیکی به سوی او می اید و بهره مند می شود

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx