تعبیر خواب نیزه

تعبیر خواب نیزه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب نیزه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب نیزه بدین معناست ک هاگر کسی در خواب دید که نیزه دارد و آن را به طرف کسی پرتاب کرد
نشانه این است که، در بیداری به او ناسزا  و فحش خواهد گفت و فحاشی خواهد کرد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

 تعبیر خواب نیزه بدین معن است که اگر دید که آن شخص از نیزه پرتاب شده زخمی شد، و یا مجروح شد و درد کشید
نشانه این لست که از کارش زیان خواهد دید و اگر دید که با نیزه کسی را زد ولی خونی جاری نشد،
ما بین آنها آشتی بر قرار می شود.وآنان با هم رابطه دوستی برقرار میکنند.

اگر دید همراه سلاحش نیزه سلاح دیگری هم دارد،  نشانه این است که امکان دارد که به استخدام دستگاه حکومت گماشته شود و از آن راه، سود زیادی به دست آورد

ولی آدم صالح و درستکاری نیست. اگر کسی ببیند که نیزه به بدنش فرو رفت،
نشانه این است که دشمنان او موفق می شوند و پیشرفت می کنند  که برایش دردسر درست کنند.

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب نیزه بدین معناست که اگر کسی ببیند نیزه در دست داشت و به غیر از نیزه هیچ سلاح دیر نداشت، دلیل که اورا فرزندی آید.

اگر ببیند به کسی نیره می انداخت، دلیل که آن را سخن بد گوید.

اگر ببیند که کسی را به نیزه مجروح کرد، دلیل که بر کسانی بهتان بندد.

تعبیر خواب ابن سیرین:

تعبیر خواب نیزه بدین معناست که اگر کسی ببیند نیزه در دست داشت و جز از نیزه هیچ سلاح دیگر نداشت،
دلیل که فرزند یابد. اگر ببیند با زوبین سلاحهای دیگر داشت،
دلیل که او را از پادشاه خیر و منفعت رسد و بر دشمن ظفر یابد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx