تعبیر خواب نی زدن

تعبیر خواب نی زدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب نی زدن این مطبل را دنبال کنید.

تعبیر خواب نی زدن یا شنیدن صدای نی، نشانه غم و اندوه  و ناراحتی می‌باشد و بدین معناست که گرفتار بلا و مشکل می شوید.تعبیر نی زدن در خواب، نشانه مصیبت و بلا می‌باشد،‌‌‌‌
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب نی زدن در خواب، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم  و افسردگی است.
اگر بیند که نی مى‏زد نشانه آن است که اتفاق بدی برای خانواده اش می افتد.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید نی می نوازید ، نشانه آن است که هر چه پشت سرشما بگویند و یا بد گویی کنند از شما نمی توانند به شهرت شما آسیب و خدشه وارد کنند
اگر دختری خواب ببیند نی می نوازد ، نشانه آن است که با سربازی ازدواج خواهد کرد  و تشکیل خانواده می دهد.
نواختن نى در خواب، بیانگر موفقیت و خوشبختی در انجام کارها مى‏باشد.
شنیدن آواى نى و یا نی زدن، در خواب بیانگر آن است که با مشکلات و گرفتاری هایی روبه ‏رو خواهید شد.
شنیدن آوای نی در خواب ، نشانه آن است که در موقعیت و شرایطی قرار می گیرید که ناچار می شوید از حیثیت  و آبروی خود و یکی از نزدیکانتان دفاع کنید .

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب یک نی لبیک ببینید نشانه این است که شما ضرر مالی می بینید.

اگر شما در خواب ببینید که نی دارید نشانه آن است که در کارهایتان پیشرفت حاصل می کنید .

اگر در خواب ببینید که نی می زنید نشانه آن است که یکنفر شما را از صمیم قلب دوست دارد و به شما عضق و محبت می ورزد.
اگر در خواب ببینید که دیگران نی دارند و نی می زنند
نشانه آن است که شما در امور زناشویی دچار گرفتاری و بلا می شوید
اگر در خواب ببینید که دیگران نی لبک می زنندنشانه شانس و شادی در زندگی است.
اگر در خواب ببینید که صدای نی لبک می شنوید
نشانه آن است که  به سفری برای دیدار یکی از خویشاندان خود خواهید رفت .

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

5 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها