تعبیر خواب والدین

تعبیر خواب والدین
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب والدین این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب والدین بدین معناست که اگر در خواب والدین خود را شاد و خوشحال مشاهده کنید،
به این معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است.
اگر در خواب مشاهده کنید که والدینتان بیمار و غمگین و ناراحت هستند، بیانگر آن است که در کارهایتان شکست خواهید خورد و اتفاقات بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده است و باعث افسردگی شما می شود

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر والدین خود را در خواب شادمان و خوشحال و سرحال ببینید، علامت آن است که با معاشرینی دلخواه رفت و آمد خواهید داشت و معامله ای میکنید

اگر خواب ببینید، پدر و مادر شما به خانه‌تان آمده‌اند، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد و روز های خوبی در پیش دارید

اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد.

اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید، علامت آن است که با نومیدی‌ها و سختی های و دشواری های بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد و ضربه جدی می بینید و ناراحت می شوید

آنلی بیتون میگوید

اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید، نشانه آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد،
و در زندگی پیشرفت خواهید کرد و کاری را انجام می دهید و از ان نتیجه خوبی را دریافت خواهید کرد

اگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید، نشانه آن است که به هیچ یک از موهبت‌های زندگی دست نخواهید یافت.

اگر خواب ببینید که با والدین خود جنگ و دعوا می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود
و شما را غمگین می سازد(در سایت ما میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

اگر در خواب از والدین خود چیزی هدیه بگیرید، نشانه‌ی آن است که ثروتی به شما می‌رسد
و ثروتمند و پولدار می شوید و به آرزو و خواسته های خود می رسید

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 تعبیر خواب والدین بدین معناست که اگر در خواب والدین را ببینید
نشانه این است که  ناراحتی‌های زودگذری در پیش دارد و اتفاقی تلخ برایتان بوجود می اید

اگر در خواب مرگ یکی از والدین خود را ببینید نشانه این است که ارثی بزرگ به شما می رسد

دیدن آن‌ها: والدین در خواب نشانه این است که شما تحت حمایت خوبی هستید و شما پشتیبان خوبی دارید

با آن‌ها صحبت کردن در خواب نشانه این است که  شانس در امور اداری دارید و موفق می شوید

تعبیر خواب دیدن والدین واز دست دادن آن‌ها شانه این است که تلخی ها و ناراحتی‌هایتان تسکین خواهد یافت و به زندکی پر آرامش خود بر میگردید

دیدن بیماری آن‌ها در خواب نشانه حوادث تلخ و  تصادف در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که والدین خود بحث میکنید نشانه این است که دچار بلا و گرفتاری می شوید
و دیگران به شما دیگر احترام نخواهند گذاشت و شما را ارزشمن نمی شمارند

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx