تعبیر خواب ورم

تعبیر خواب ورم

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ورم به شما گزارش دهیمتعبیر خواب ورم بدین معناست که اگر کسی ببیند که بدنش در بعضی نقاط ورم کرده، به همان اندازه به وی خیر و نعمت  و خوشی و فراوانی می رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر  ورم گوشتان چرکین هم باشد، نشانه این است که  خیر و برکت و کمفعت و سود بیشتری به او می رسد
و در زندگی بهره مند می شود

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن ورم بر بدن، پنج وجه است:

نشانه این است که ثروت و پول و دارایی و مالش زیاد گردد،

و نشانه این است که زنی با منفعت خواهد، و با او ازدواج میکند و تشکیل خانواده می دهد

ددین ورم در خواب نشانه این است که پسر به دنیا می اورد
ددین ورم در خواب نشانه این است که حاجتش روا گردد،

دیدن ورم در خواب نشانه این است که از غم ها و گرفتاری ها و رنج ها ایمن می گردد

و اگر همه تن خود را متورم ببیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.

مطیعی تهرانی میگوید

دیدن ورم، نفخ و پف کردگی که آماس نام نهند درخواب،  نشانه دارایی و ثروت و مال است.

اگر ببیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی و سرمایه ای را  حاصل گردد
، خاصه چون که در آن آماس چرک ببیند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب ورم بدین معناست که اگر ببیند که بر تن او آماس بود چنانکه او را رنج  و بلا و مصیبت رسد،
دلیل که به قدر آن مال وروزی پاک و  حلال یابد.

اگر آماس چنان نباشد که به او رنج نماید، دلیل بر مال حرام  و نا پاک کند.

اگر در خواب ببینید که گوش او ورم کرده نشانه این است که در زندگی اتفاقات بسیار بدی برای او می اتفد
که بسیار برایش نگران کننده است (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوش را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که شکم شما ورم کرده نشانه این است که فردی قصد دارد که به شما کمک و یاری برساند و به شما توجه میکند و شما نیز از او بهره مند می شوید

اگر در خواب ببینیید که سر شما ورم کرده نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که بسیار نگران کننده
و خطرناک هستند و روحیه شما را ضعیف میکنند

اگر در خواب ببینید که دست شما ورم کرده نشانه این است که فردی به شما نیاز پیدا میکند تا به او کمک کنید
و به او یاری برسانید و او به کمک شما احتیاج پیدا میکند

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx