تعبیر خواب وضو گرفتن

تعبیر خواب وضو گرفتن

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب وضو گرفتن این مطلب را دنبال کنید.

وضو گرفتن یکی از واجبات دین اسلام است که هر روزه مسلمانان برای انجام اعمال دینی ، وضو میگیرند تا با طهارت و پاکی آن کار را انجام دهند که یکی از این موارد نماز خواندن است.

در عمل وضو، شما دست، صورت و مسح سر و پا خود را با آب پاک و تمیز می شوید که باعث تمیز شدن این بخش از اعضای بدن شما میشود و جهت انجام وضو ابتدا نیت انجام کاری را می کنید و برای آن وضو میگیرید.

یکی از این موارد نماز خواندن است که تعبیر خواب نماز خواندن خود معنای بسیار جامع دیگری دارد که صحبت کردن در مورد آن جای بحث زیادی دارد.

وضو گرفتن در خواب با آب پاک و صاف، بیانگر از بین رفتن غم ها است. تعبیر خواب وضو گرفتن نشان دهنده این است. که، اگر شما در زندگی خود میترسید، بزودی ترس شما از بین می رود. اگر که؛ بیمار باشید. و اینگونه خوابی را ببینید، مفهوم این خواب این است. که، شفا پیدا می کنید.

همچنین؛ نشان دهنده این است. اگر قرضی بر گردن شما باشد، بعد از این خواب، قرض خود را می پردازید. وضو گرفتن بطور کلی در اغلب مواقع، نیکو است.

اگر ببینی مسح کرده‌ ای، یعنی صاحب فرزندی عالم و دانشمند می‌شوی. که مردم از او پیروی و اطاعت می‌کنند. روی چکمه خودت را مسح می‌کشی، یعنی از طریق مسافرت مال و اموال به دست ‌آوری و کار و امورت منظم و رو به راه می‌شود.

تعبیر خواب آنلاین به شما کمک می کند. تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر خواستید وضو بگیرید آب تمیز بود به این معناست که نیتی که دارید انجام می شود.
  • اگر آب کثیف و آلوده بود یعنی در کاری که میخواهید انجام بدهید موفق نخواهید شد.
  • چنانچه؛ با باران مسح کنید. دلیل بر این است. که از ترس و بیم در امان ‌مانید.
ابراهیم کرمانی گوید :
  • اگر دید که وضوء به آب صافی ساخت، دلیل که از غم هابرهد.
  • اگرکه دست و روی ناشسته نماز کرد. دلیل که دینش ضعیف است. و مالی که دارد از دستش برود.
  • بیند چون دست و روی شست او حدثی پدید آید. که وضو باطل شد. دلیل است. که در کسب و کار خود عاجز شود.
  • اگر مردم از ادرار تو مسح می‌کنند، دلیل که صاحب فرزندی عالم و دانا شوی که مردم از او پیروی ‌کنند.

وضو گرفتن

تعبیر خواب امام جعفر صادق

در صورتی در خواب ببینید شما در حال وضو گرفتن هستید و فردی آشنا به شما نگاه می کند به این معناست که شما باعث میشوید آن شخص کار های بد خود را ترک کند.

تعبیر خواب وضو گرفتن از نظر امام صادق بسیار نکو شمرده میشد و ایشان این نوع خواب را در دسته خواب های خوب قرار دادند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

تعبیر خواب وضو گرفتن بسیار نیکو است. به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد.

اگر بیماری در خواب ببیند، وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد. وامداری ببیند، از زیر بار دین بیرون می آید.

در خواب ببینید که وضو می گیرید. اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید؛ مشکلاتی برای شما پیش می آید. و درمانده می شوید.

به طور کلی وضو در خواب نیکو میباشد

تام چت ویندو می گوید :

  • اگر بیند با آب صاف و پاک وضو گرفت از غمها خلاص می شود. چنانچه بیمی داشته باشد. بیمش از میان می رود. در صورت بیمار بودن شفا می یابد. اگر قرض دار باشد، قرضش را ادا می کند.
4.1 12 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

42 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
42
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx