تعبیر خواب وکیل

تعبیر خواب وکیل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب وکیل به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب وکیل بدین معناست که اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود، دلیل اقبال است.
اگر بیند وکیل قاضى است، دلیل همین است.
اگر بیند در شغل وکالت منصف و عدالتمند نبود تأویلش به خلاف این است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

لوک اویتنهاو میگوید:

اگر در خواب دیدید که با وکیل مشاجره می کنید نشانه آن است مشکلاتی دارید که همه آنها حل می شوند.
تعبیر خواب دیدن وکیل نشانه آن است که خبر بد به شما می رسد ویا اتفاقات بدی برایتان می افتد.
اگر در خواب ببینید که به یک وکیل رو آوردید  نشانه آن است که یک مشکل بسیار مهم شما حل می شود.

لیلا برایت میگوید:

اگر خواب ببینید که با وکیلى دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد.
تعبیر خواب دیدن وکیل مجلس در خواب، نشانه ‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد و همچنینی بدین معناست که کارهایتان نتیجه خوبی می دهد.
دیدن وکیل دعاوى در خواب، نشانه ‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى و افسردگی شما مى‏شود.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن وکیل به هنگام وکالت در خواب ، دلالت می کند بر دعواهای شدید بین افرادی که بر سر امور دنیوی با هم در گیر شده اید و اینکه دشمنان با ادعاهای نادرست می خواهند ثروت و دارایی شما را تصاحب کنند .
اگر خواب ببینید وکیلی در حال دفاع از حقوق  و حق شما است ،
نشانة آن است که دوستان ، شما را یاری خواهند کرد و به شما کمک می رسانند ،
تا از چاهی که در آن افتاده اید بیرون بیایید ، اما همین دوستان ناراحتی خاطر شما را فراهم خواهند ساخت .
اگر در خواب وکیلى را مشغول وکالت ببینید،
به این معنا است که درگیرى و نزاع بین دوستانتان خواهید داشت و مشکلاتی برایتان به وجود می آید.
اگر در خواب وکیلى از حقوق شما دفاع کند، به این معنا است
که وقتی شما چیزی نیاز داشتید دیگران به شما کمک می کنند.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها