تعبیر خواب پابند (خلخال)

تعبیر خواب پابند (خلخال)
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پابند (خلخال) همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب پابند (خلخال) اشاره به نعمت و روزی حلال دارد.

تعبیر خواب پابند (خلخال) طلا و نقره، شوهر خوش اخلاق است. اگر مردی خلخال ببیند، یعنی از او کارهایی سر میزند که در میان مردم پسندیده نیست.

از معبری روایت شده که؛ خلخال طلا یا نقره را در خواب، مصیبت و اندوه است.(تعبیر خواب نقره را بطور کامل در تعبیرک مشاهده کنید)

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

پابند (خلخال) در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد.

اگر پابند (خلخال) بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است. به قدر آن که دیده.

اگر دید پیرزنی خروارها پابند (خلخال) بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد.

اگر بیند پابند(خلخال) بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع شد، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند، یا از وی ضایع گردد.

اگر کسی بیند که پابند(خلخال) آهنین در پای داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است. از او چیزی به کسی نرسد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی در گردن خود پابند (خلخال) از چوب بیند، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد.

اگر پابند (خلخال) چوبین برپای خود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالی.

اگر این کس در سفر بود، به سلامت بازآید. اگر دید پابند (خلخال) گردنش از سیم بود، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است.

اگردید که پابندش (خلخال) از زر بود، رنج و زحمتش از جهت مال بود. اگر بیند پابندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود. (تعبیر خواب مس بطور کامل در تعبیرک)

اگر بیند پابند (خلخال) از پای او برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد.

اگر بر پای خود پابند (خلخال) نهاده بیند، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد.

پابند (خلخال) اورنجن، زنان را شوی است. و زنان نیک است. و پیرایه های زرین زنان را ملک است. و مردان را حرام. اورنجن از پای بیرون کرد یا از وی ضایع شد، دلیل که کسی از وی رنجوردل گردد.

حضرت دانیال گوید :

اگر امیر بیند که بر پای خود پابند(خلخال) آهنین داشت ، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند .

اگر بیند در هر دو پایش پابند (خلخال) نهاده بود ، دلیل که ولایت یابد .

اگر بیند چهار پابند (خلخال) در پای داشت، دلیل است که چهار پسر یابد.

اگر بیند پابند (خلخال) از پای او برداشته اند ، دلیل که از غم ها فرج یابد .

اگر امیری بیند که پای او در پابند (خلخال) و زنجیر بود، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد.

بعضی از معبران گویند : کار وی آسان شود اگر بیند پابند (خلخال) او از سیمین است، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد.

اگر بیند پابند (خلخال) او زرین است، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود.

اگر بیند پابند (خلخال) او آهنین بود، دلیل است که سفر دور کند.

جابرمغربی گوید :

پابند (خلخال) در خواب، ثبات دین است.

اگر بیماری بیند که بر پای او پابند (خلخال) است، دلیل که از زحمت خلاصی یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن پابند (خلخال) در خواب بر سه وجه است.

اول : ثبات در دین

دوم : زن خواستن

سوم : از سفر بازآمدن

هر که در خواب بیند در پای او پابند (خلخال) است. اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

داشتن خلخال در خواب نشانه آن است که، دارنده آن مجبور میشود جایی که دوست ندارد بماند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx