تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پادشاه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پادشاه  نماد رهبری، قدرت، مبارزه با سختی های زندگی، انرژی مردانه و رسیدن به جاه و مقام است.
تعبیر دیدن پادشاه روی اسب در خواب به این معنی است که شما از زندگی تان لذت می برید  و خیلی خوشحالید
و این موضوع باعث می شود حسادت دیگران را به خود جلب کنید.
خصوصا در مورد مسائل مالی و پولی به پیشرفت های بزرگی رسیده اید. این خواب همچنین نشانه عشق همه جانبه در زندگی است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
تعبیر خواب پادشاه بدین معناست که اگر در خواب پادشاه دیدید نشانه ضعف در دین و  ایمان و بی عدالتی نسبت به خانواده و نزدیکانتان است.
اگر در خواب دیدید که پادشاه در بازار مشغول پیاده روی بود
تعبیرش این است که شهر شما حاکم عادل و فروتنی دارد و شرایط زندگی و معیشتی کشورتان خوب است.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیرخواب دیدن پادشاه ، نشانه آن است که با تمام توان وقدرت خود  تلاش میکنید و می کوشید که  غرور را از خود دور کنید اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .
اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید و او شما را سرزنش کند ،
نشانه آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف یا اصلا انجام ندادن آن خود سرزنش خواهید شد .
اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد
اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ،
علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب پادشاه بدین معناست که اگر پادشاه را در لباسی نیکو  وخوب و تمیز بیند، نشانه آن است که در سرائی یا در کوچه ای که منسوب به او است،
دلیل است بر زیادتی وبزرگی پادشاه و ولایت و عزت و جاه وی و خدم و حشم و مال و خزائن او .
اگر بیند در پادشاه نقصانی است، تاویلش به خلاف و بر عکس این بود.
اگر بیند پادشاه به روی ختفه است، دلیل است پادشاهی بر وی بماند. اگر پادشاه بیند که به زمین فرو شد،
دلیل که مردی به حرمت و بزرگی پادشاه اضافه می کند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx