تعبیر خواب پارو

تعبیر خواب پارو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پارو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پارو مانند بيل خادم است و کسي است که به شما کمک مي کند و در انجام کارها به ياري شما بر مي خيزد.

اگر در خواب ديديد که برف پارو مي کنيد به کمک کسي غم و اندوه را از خود مي رانيد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

چنانچه ديديد که با پارو جو و گندم روي هم انبار مي کنيد و مي ريزيد آن طور که در انبار روستاها پارو مي زنند
نشانه این است که نعمت زيادي به وسيله کسي نصيب شما مي شود.

تعبیر خواب پارو اگر از چوب بود نيکو است و اگر از آهن بود خواب شما از يک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن مي گويد.

پاروي شکسته نشانه بيماري است و اين که به وقت سختي هيچکس به کمک بيننده خواب نمي آيد.

اگر بيننده خواب ببيند که در تابستان پارويي به دست دارد و برف جمع مي کند و در جايي روي هم مي ريزد پولي به رايگان نصيب او مي شود.

روي هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نيکو است.

تعبیر خواب پارو به دست داشتن ، چشم پوشی از لذت های زندگی برای آسایش دیگران است.

تعبیر خواب گم کردن پارو ،  نشانه تلاش کردن برای طرح های بیهوده است.

تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته ، چشم پوشی از تفریح موردعلاقه است.

در سرزمین رویاها آمده

اگر در خواب یک پارو  ببیند نشانه این است ک شما آدم سبک مغزی هستید .

اگر در خواب ببینید ک پارو گم می کنید نشانه این است که  نقشه های شما نقش بر آب خواهند شد .

اگر در خواب پاروی شکسته ببینید نشانه این است که  خوشیهای شما همین جا قطع می شود .

اگر در خواب ببینیید که به تنهایی پارو می زنید نشانه این است که زوج شما زرنگ و چابک است .

اگر در خواب ببینید که دریک قایق بزرگ پارو می زنید نشانه این است که  پول هنگفتی بدست خواهید آورد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب قایق را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx