تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

دیدن پا در عالم خواب چه تعبیر و معنایی دارد؟

دیدن پا در خواب به توازن در زندگی و حفظ اصول مهم در زندگی اشاره دارد. همچنین؛ تعبیر خواب پا، نشانه عیش و عمر است. البته؛ برخی از معبرین، دیدن خواب پا را، زن و عده ای دیگر، دیدن هر دو پا را پدر و مادر دانسته اند.

لنگ لنگان راه رفتن در خواب، نشانه روبه رویی با مسائلی است. که موجب ناراحتی و اندوه شما میشود. دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود. به شغل شخص یعنی؛ مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر در خواب ببیند، پاهایش با طناب بسته شده بود. به این معناست که؛ خیر و منفعتی به خواهد رسید.
 • اگر در خواب دید، که پاهایش آهنی بود. یعنی که؛ مالش زیاد خواهد شد.
 • اگر ببیند پاهایش در دام  افتاده؛ یعنی ضرر و زیان به او خواهد رسید.
حضرت دانیال گوید:
 • اگر کسی ببیند در خواب؛ یک پایش بریده شده بود. یا شکسته شده بود. یعنی که، به اموالش ضرر میرسد.
 • اگر بیننده خواب، هردو پایش را بریده یا شکسته ببیند. دلیل آن است. که همه دارایی اش از بین خواهد رفت.
ابراهیم کرمانی گوید :
 • پاها به معنای پدر و مادر هستند. هرگونه آسیب به پاها در خواب، ضرر به مادر و پدر در واقعیت میباشد.
 • اگر ببیند در خواب، پاهای زیادی داشت. دلیل آن باشد. که به سفر میرود.
جابر مغربی گوید :
 • اگر در خواب بجای پا، سم گوسفند و گاو ببینید، به این معناست؛ که به ثروت میرسید.
 • اگر در خواب پاهای خودتان را مثل؛ پای حیوانات درنده ببینید، یعنی حرام خواری میکنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.

 • عیش وعشرت
 • عمر
 • سعی وتلاش کردن.
 • طلب مال
 • قوت ونیرومندی
 • سفر
 • زن
لوک اویتنهاو می گوید :
 • دیدن پا در خواب، به معنای سلامتی و نیکبختی است.
 • اگر پا را کوچکتر از حالت عادی ببینید، یعنی دچار فقر میشوید..
آنلی بیتون می‌گوید :
 • دیدن پا های خود در خواب، علامت نامیدی دیگران نسبت به شما است.
 • دیدن پای دیگران در خواب، نشانگر آن است. که با سختی از حق خود دفاع می کنید. و به مقامی بالاتر در زندگی
  دست خواهید یافت.
 • اگر در خواب ببینید، پایتان درد می کند. نشانگر آن است. که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیری خواهید شد.
لیلا برایت می‌گوید :
 • اگر در خواب پا خود را بیش از اندازه لاغر ببینید، یعنی کارهای سختی را پیش رو خواهید داشت.
 • اگر دیدید که در خواب پاهایتان فلج شده بود. به این معنا است. که باید بیشتر مراقب خود باشید!
 • تعبیر خواب شکستن پا، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.

 

 

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

10 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها