هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است.و ترس و بیم در کارها .
اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم.
اگر کسی به خواب دید، پرده داری می کرد، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و عزتش زیاده شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود.
اگر پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است. و اگر معروف بود آسانتر است.

جابر مغربی گوید :

پرده نو پادشاه رانیکو است. و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد.
اگر بیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می کرد، دلیل که وی به صلاح و به خیر گراید و مال حلال یابد.
اگر بیند پرده داری پادشاه ظلم می کرد، دلیل که به فسادمایل شود و مال حرام یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند.
ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است. و چه بسا پوشاننده عیوب باشد.
دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد.
پرده نو نیز غم و اندوه است. با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید.

اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند. خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد. حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند.
اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست. که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید.
کنار زدن پرده هم رفع حلال است. به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم.

پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است.
اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید. و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :

تعبیر خواب پرده، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی ملاقات می‌کنید.
اگر در خواب پرده‌های کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.
مشاهده‌ی پرده‌های پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگی به مادیات می‌پردازید.
اگر دختری در خواب مشاهده کند که پرده‌ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است. به این معنا است که همسری ثروتمند
پیدا خواهد کرد.
پرده در خواب، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند.
دیدن پرده های کثیف در خواب، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد.
دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب، نشانه آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقه شما خواهد بود.