تعبیر خواب پرستو

تعبیر خواب پرستو

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

پرستو در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب پرستو همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب پرستو، مبنی بر نوید و امید میباشد. دیدن پرستو به رنگ سیاه در خواب، اگر آن را در دست گرفته و بعد رهایش کنید؛ بسیار خوب است. نشانگر دور شدن رنج ها و غصه هاست.

تعبیر خواب پرستو سفید، بسیار خوب است. و بیانگر عاقبت بخیر شدن در مورد، ازدواج میباشد. دیدن پرستو مرده در خواب، اصلا خوب تعبیر نشده است! و از زنده شدن، غم های کهنه و قدیمی خبر میدهد. دیدن پرستو در خواب، که بر لب پشت بام خانه و یا پشت پنجره نشسته؛ به معنا شانس و مال زیاد در آینده ای دور است.

بطور کلی پرستو در خواب، نشانگر تمام حوادث خوبی است که، بطور ناگهانی در زندگی رخ میدهد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد. و درمقام او قرار گیرد.

اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدایی جوید دور شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است.

اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است.

اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد.

اگر بیند پرستو در دست او بمرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند پرستویی را فراگرفت، دلیل که از غم ها فرج یابد. و از ترس و بیم ایمن گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

صدای پرستو در خواب، صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید، از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده اید، خبری خوشحال کننده دریافت می دارید. یا از سفر رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند.

اگر پرستو در خانه شما لانه کرد، عاشق می شوید. یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که، سر از پا نمی شناسید. چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد، عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد.

اگر کسی ببیند که پرستو را کشت، یا پرستویی در دست داشت و از دستش گریخت، و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند، خوب نیست. و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد. یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد، جدایی می افتد.

دیدن جوجه های پرستو در لانه، نیز همین تعابیر را دارد. و دارای میمنت است.

دیدن پرستو خوب است. ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سویی به سویی پرواز می کنند، حسرت خوردن است. و مشهوده کامروایی دیگران.

برای دختران جوان بهترین خواب این است که، ببینند پرستویی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می کند. این خواب نوید عشق و ازدواج است. و همچنان که آن پرستو لانه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود.

برای مردان مجرد و پسران جوان نیز، دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پرستو در خواب، نشانه آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است.

دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب، نشانه گرفتار غم و نومیدی شدن است.

اچ میلر می‌گوید :

اگر در خواب پرواز پرستویی را ببینید، یعنی در عشقتان موفق می‌شوید.

شنیدن صدای پرستو در خواب، نشانه شنیدن اخبار خوش است.

 

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx