تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پرواز کردن این مطلب را دنبال کنید.

بطور کلی تعبیر خواب پرواز کردن؛ به سفر رفتن و یا به ازدواج کردن تعبیر شده است. (تعبیر خواب ازدواج بطور کامل در همینجا).

پرواز کردن در خواب، سمبلی از روح بزرگ و قدرت کنترل در زندگی شخصی و کاری میباشد. خواب دیدن اینکه روی زمین باشید، و به سمت آسمان پرواز کنید؛ نشانه بسیار خوبی است. چنانچه بعد از پرواز به زمین آمدید؛ بازهم تعبیرش خوب و نیکو میباشد.

در واقع؛ خواب های پرواز کردن مربوط به، احساس قدرت شخصی و توانایی ها است. تعبیر خواب پرواز کردن حیوانات نشانگر استقلال و خودکفایی است.

تعبیر خواب پرواز کردن با ماشین، اشاره به موفقیت های بزرگ در زندگی دارد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند چون مرغ از جایی به جایی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد.

اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد. (تعبیر خواب آسمان در تعبیرک)

اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل که از سفر زود بازآید، بامنفعت بسیار، خاصه چون بیند که پرها دارد.

اگر بیند بی پر همی پرید، دلیل که ازحال خود بگردد.

اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل که زن طلاق دهد. و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند.

اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود. و به نزدیک هلاک رسد. و عاقبت شفا یابد.

اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

پریدن در خواب بر پنج وجه است.

اول : سفر

دوم : حج

سوم : بزرگی

چهارم : تغییر حال

پنجم : بیماری و مرگ.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پرواز در خواب نیکو است. مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید، که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند.

پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید، و از جایی برمی خیزید. و به آرامی جای دیگر فرود می آیید. تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید، که دل خواه است.اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید، از این تحول و دگر گونی سود می برید.

پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است. که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید، اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید، و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید، و یا اصلا نمی رسید.

مجلسی نوشته، اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد. و زنی دیگر می گیرد. اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد.

مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست. و بهبود امور را نوید می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

پرواز کردن در آسمان ها : تجربیاتی شیرین است.

داشتن بال : خوشبختی.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می‌کنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.

پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‌ ناامیدی و یأس است.

پرواز با بالن در خواب، نشانه‌ آن است که به یکی از اهدافتان می‌رسید.

اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‌کنید، یعنی روز های سختی پیش رو دارید.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید، نشانه آن است که در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوی.

اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می کنید، نشانه آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.

اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسب اند تا شما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید.

اگر خواب ببینید بر فراز مکان هایی مخروبه پرواز می کنید، علامت آن است که در محیطهای مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می کنید، علامت آن است که بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد.

اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید، علامت آن است که بیهوده نگران هستید، زیرا در کارها به توفیق می رسید.

اگر خواب ببینید با بال هایی سیاه پرواز می کنید، نشانه نومیدی است.

اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx