تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

فهرست مطالب

بنظر شما تعبیر خواب پروانه چه چیزی میتواند باشد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، همراه تعبیرک باشید.

خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

تعبیر خواب پروانه نشانگر؛ طول عمر، هوس و شادی میباشد. برخی از معبران دیدن آن را، مردی نادان تعبیر کرده اند. از نظر روانشناسی پروانه بیانگر، تغییرات و شکوفا شدن اسـت.

دیدن دوتا پروانه در خواب‌، نشانه بسیار خوبی دارد. که مربوط به زندگی عاشقانه است. تعبیر خواب پروانه سیاه و سفید هشداری برای اتفاقات ناخوشایند و خطرناک مربوط به سلامتی میباشد. پروانه‌ مرده در خواب، نشانگر هدف ‌های برآورده نشده است.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب پروانه بر اساس رنگ

خواب پروانه زرد: دیدن پروانه زرد در خواب، نشانی از خوشحالی و شادی میباشد.

خواب پروانه سیاه و سفید: دیدن پروانه سیاه و سفید در خواب نماد فرشتگان مرگ است. این پروانه به مرگ اشاره میکند و اگر در خواب دیدید که دنبال شما بودند، یعنی؛ زمان مرگ شما فرا رسیده است.

خواب پروانه قهوه ای: دیدن خواب پروانه قهوه ای نشانی از آزادی و خلاص شدن از زندان است.

خواب پروانه آبی: دیدن تعبیر خواب پروانه آبی به معنی آشکار شدن حقایق میباشد .

خواب پروانه نارنجی: دیدن پروانه نارنجی در خواب، نشانه موفقیت در اجتماع است.

خواب پروانه بنفش: دیدن پروانه بنفش در خواب، نشانی از مقام و رتبه بالای اجتماعی میباشد.

تعبیر خواب ابن سیرین

پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است. که خود را به نادانی در هلاک اندازد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد.

اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل که فرزندش هلاک شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است. و هم هوس است. و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه.

چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید، ضمیر ناخود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر میدهد و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف میدهید.

اگر به دنبال پروانه ای می دویدید و می خواستید او را بگیرید خواب شما میگوید که به دنبال هوس می روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد.

چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه ای می رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز میدهد که در شان و مرتبه او نیست.

حال اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید خواب شما می گوید که باطنا نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می آید که باید با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید.

به طور کلی پروانه بیشتر هوس است. و داشتن آن هوس بازی است. و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد یک زن خوب روی فتان است. و نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است.

اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسی شما را اغوا می کند و فریب می دهد.

گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن پروانه : بی وفایی، خیانت

لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ پروانه در خواب، بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است.

اگر در خواب ببیند که پروانه‌ای گرفته‌اید، به این معنا است که دچار خیانت میشوید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پروانه میان گل ها و بر فراز چمن های سبز در خواب، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد.

اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید، نشانه آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی میکنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته اند، باخبر خواهید شد.

 

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx