تعبیر خواب پرچم

تعبیر خواب پرچم
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پرچم این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پرچم می‌تواند هر یک از این شخصیتها باشد مردی دانا، پیش‌نماز، زاهد، ثروتمند، شخصی بخشنده،
دیدن پرچم در خواب بیانگر صلح و دوستی یا موفقیت و پیشرفا است. ممکن است در مورد احساسات میهن پرستی کشور (وظیفه در قبال کشور) باشد. یا خواب روی مسئله ی سیاسی تاکید می کند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن پرچم نشانه مسافرت است .

خواب دیدن پرچم، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی.

اگر بیند که پرچم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت و سود یابد.

اگر بیند که پرچم افتاد، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

پرچم به خواب به معنای ،سفر کردن و لذت است.

اگر بیند پادشاه پرچمی به وی داد، دلیل جاه و بزرگی و مقام می یابد .

جابر مغربی میگوید:

دیدن پرچم در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى کنید و خود را با او مقایسه می کنید.
اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى و دشواری هستید.
اگر بیند پرچمی سفید و بزرگ  در دست داشت، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت و سود می یابد.
اگر بیند پرچمی به رنگ سیاه داشت، دلیل که قاضی یا خطیب می گردد.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ببینید که پرچم کشور خوردتان را دارید نشانه ، موفقیت در انجام کارها است.

اگر در خواب ببینید که یک پرچم افراشته اید نشانه ان است که  از بدشانسی نجات پیدا می کنید و بر رقیبان و دشمنانتان پیروز می شوید .
تعبیر خواب علامت دادن با پرچم ، نشانه تهدید شدن آبرو است.
اگر در خواب ببینید که شما یک پرچم حمل می کنید نشانه ایسن است که  احترام و شخصیت شما بالاتر می رود .
اگر در خواب ببینید که پرچم سفیددارید نشانه موفقیت در کارهااست.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx