تعبیر خواب پری دریایی

تعبیر خواب پری دریایی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

ما در این مطلب می خواهیم برای شما تعبیر خواب پری دریایی را شرح بدهیم .

تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان از ما بخواهید

آنلی بیوتن می گوید :

اگر خواب ببینید در آبهای روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند .

نشانه آن است که غرایز شهوت آلود شما را به راهی تاریک خواهد کشاند .

خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است علامت آن است که به نومیدی شدید دچار خواهید شد .

دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند نشانه این است که دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند کرد .

لیلا برایت گفته است :

دیدن پری دریایی زیبا در خواب بیانگر وقوع پیشامد های غیر متقربه است .

اگر در خواب چند پری زشت را دیدید یعنی در انجام کار ها دچار مشکل می شوید .

پری دریایی در خواب نشان دهنده این است که زندگی عاشقانه و روابط دوستانه بسیار خوبی خواهید داشت .

تبدیل شدن به پری دریایی نشان دهنده تحولی بزرگ در زندگی است .

اگر دختری خواب ببیند تبدیل به پری دریایی شده است تعبیرش آن است که با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت.

پری دریایی زشت و یا به شکل هیولا به این معنی است که رابطه عاطفی شما به مشکل برخورده است .

تعبیر خواب امام جعفر صادق :

دیدن پری در خواب بر پنج وجه است .

اول:دوستی

دوم: بخت و دولت

سوم : کاری که دارد از او کامرانی یابد

چهارم :بزرگی وحشمت

پنجم : خبر دورغ و کار های باطل است .

حضرت دانیال :

اگر ببینید پریان با او به لطف سخن می گفتند دلیل که کارش نیکو شود اگر پری را در جامعه نیکو بیند حالش نیکو شود اگر پری را در خانه بد بیند حالش بد شود اگر بیند پری او را چیزی داد از زر و سیم و آنچه بدین ماند.

 

 

3 4 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx