تعبیر خواب پر پهن

تعبیر خواب پر پهن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پر پهن این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معنی خرفه است و آن نوعی سبزی است که بیشتروحشی می روید و ماکول است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

به ندرت ممکن است در خواب پر پهن یا خرفه ببینیم وبه درستی تشخیص دهیم که خرفه است

اما اگر دیدیم حکم دیگر سبزی ها را دارد و بهنوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است

و خوردن و داشتن آن دلیل غصه ونگرانی است

انلی بیتون میگوید

پرپهن به خواب دیدن دلیل بر اندیشه است و خوردنش دلیل بر مضرت است.
و نشانه این است که در زندگی گرفتار مشکل و بلا می شوید. و خبر هاب بسیار بدی به شما می رسد که ناراحت کننده است

کارل یونگ میگوید

اگر کسی در خواب پرپهن  به شما داد و شما آن را شناختید یا دهنده تصریح کرد که آنچهمی دهد پرپهن است،
موجبی پیدا می شود که کسی برای شما اندوه و غصه به وجودمی آورد و خبر های بدی را به شما می دهد
که باعث ناراحتی شما می شود

ولی اگر در خواب نگرفتید یا گرفتید و دور ریختید خوب است چون از غم رهاییمی یابید.
و در زندگی به آرامش و خوشی می رسی دو خوشحال می شوید
و نشانه این است که خبر های بسیار خوب و خوشایندی برایتان می افتد. که باعث بهتر شدن حالتان می شود
تعبیر خواب چیدن پر پهن

چیدن و دادن آن به دیگران نیز همین تعبیر را دارد به این معنی که شما برای آنها غصهبه وجود می آورید
و اگر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدامی شود.
و دشمنی به وجود می آید و جنگ و عوا می شود
اگر در خواب پر پهن ببینید نشانه این است که در زندگی به خواسته ها و آرزوهای خود می رسید و در زندگی پیشرفت می کنید

اگر در خواب ببینید کیاه پر پهن دارید نشانه این است که فردی به کمک شما می آید و می خواهد که به شما یاری برساند

اگر در خواب ببینید که برگ پر پهن در دست دارید نشانه این است کهبه خواسته ها و آرزو های خود می رسید

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که پر پهن به رنگ سبز در حیاط خانه شما روییده است
نشانه این است که خوشی در زندگی شما می آید
و اتفاقات خوبی برایتان رقم می خورد که بسیار خوشحال کننده است

اگر در خواب برگ پر پهن را ببینید که می خورید نشانه این است که گرفتاری های برایتان به وجود می آید که ناراحت کننده و ناگوار است

اگر در خواب ببینید که همسرتان برگ پر پهن را می خورد نشانه این است که در زندگی به مشکل می خورید و ممکن است
که  به طلاق و جدایی بکشید و دیگران با شما دشمن می شوند
و دشمنی می کنند و شما را آزار می دهند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها