تعبیر خواب پشم

تعبیر خواب پشم
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

به نظر شما تعبیر خواب پشم چه چیزی می تواند باشد؟

با استفاده از تعبیر خواب آنلاین معنای خواب هایتان را به سرعت پیدا کنید.

بطور کلی تعبیر خواب پشم، خوب و نیکو است.

تعبیر خواب پشم، به ثروت، نعمت، تحصیل، تعبیر شده است.

دیدن طناب پشمی در خواب، پیچیدگی در کارها میباشد.

اگر دختر جوانی ببیند که دوک میریسد شوهر می کند.اگر ببیند از پشم پارچه می بافد شوهری پول دار نصیب او می شود.

اگر جوان مجردی خواب پشم ببیند، یعنی همسری پول دار و صاحب شخصیت نصیب او می شود.

تعبیر خواب پشم چرک و کثیف، زیان مالی است.

اگر ببینید که مقداری پشم از دکان خریده اید یا از طریق دیگران به دست آورده اید، تحصیل و مال است. 

تعبیر خواب بستر پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد، زن و همسر پول دار است.

در تعبیر خواب پشم،بافتن نخ از پشم، امید است. که به پول و ثروت منتهی می گردد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

پشم در خواب دیدن از همه وجهی، مال حلال و روزی بود. و پشمی که بافته نباشد، بهتر بود و نیکوتر.

اگر بیند که پشم داشت یا کسی بدو داد یا بخرید یا به موقع خویش است، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که پشم از خویشتن دور همی انداخت، دلیل است که مال خود را تلف کند.

اگر بیند که پشم را همی سوخت، دلیل است که مال خود را هزینه کند.

اگر بیند که بر تن او جامه پشمین است، دلیل که او را مال از زنان حاصل شود.

اگر بیند جامه پشمین یا پنبه خرید یا بستری از پشم داشت، دلیل که زنی توانگر بخواهد.

جابر مغربی گوید :

پشم اشتر در خواب، مال بود از قبل پادشاه. معبران گویند میراث بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پشم در خواب دیدن نیکو است. و میمنت دارد.

پشم ارزنده ترین محصولی که از گوسفند عاید ما می شود. لذا در خواب نیز نمی تواند بد باشد.

داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصیل روزی و نعمت فراوان است. به همان مقدار که پشم را در خواب دیده اید.

اگر مختصری پشم در بقچه داشته باشید. پول کمی به دست می آورید.

اگر عدل های بزرگ پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید. و دانستید که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود.

 اگر خواب ببینیم که کسی از پشم طناب می بافد نشان آن است. که در کار او نوعی گره و آشفتگی پدید می آید.

اگر احساس کردید که طناب به شما تعلق دارد. یا برای شما بافته می شود،گرفتگی و گره کار به شما ارتباط می یابد.

اگر در خواب پشم نبافته ببینید بهتر است. تا پشم بافته شده.

اگر کسی مقداری پشم به شما داد که ببافید، شما را به کاری سرگرم می کند. و شغلی در اختیار شما قرار می دهد که سود بخش است.

 اگر جوانی در خواب ببیند که، یک گونی یا یک عدل پشم دارد پول دار می شود.

اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته و می خواهد با پشم پر کند و بدوزد، شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار می شود.

 اگر خواب ببینید که پشم را می سوزانید یا دور می ریزید خواب شما خبر می دهد. که مال خود را از بین می برید. و زیان می بینید.

اگر در خواب دیدید که پشم را گلوله، میکنید و می اندازید خبر از این است. که پول خود را به بیهودگی خرج می کنید.

چنان چه در عالم خواب ببینید که گوسفندی دارید و پشم آن حیوان را قیچی می کنید، اگر گوسفند ماده باشد زنی به شما سود می رساند. و اگر بز باشد مردی برای شما مفید واقع میشود.

اگر ببینید که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شدت گرفتاری مالی پیدا خواهید کرد. پول برای شما ملال آور می شود به طوری که ممکن است. آبرویتان را مورد مخاطره قرار دهد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پشم در خواب، علامت آن است که از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن خود سود خواهید برد.

لباس های پشمی و کثیف در خواب، علامت آن است که از کسانی تقاضای کار می کنید که از اصول اخلاقی شما بیزارند.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که پشمی را قیچی می‌کنید، بیانگر رسیدن به ثروت فراوان است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها