تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر

فهرست مطالب

دیدن پنیر در خواب چه نشانه ای میتواند داشته باشد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب پنیر این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

تعبیر خواب پنیر، نشانگر مال و اموال بسیار میباشد. همچنین دیدن پنیر در خواب، از دستاورد و سود خبر میدهد.

خوردن پنیر در خواب، نشانه این است که، شادی و خوشحالی در راه است. تعبیر خواب خریدن پنیر، بیانگر پول زیاد و فرصت های خوب در زندگی میباشد.

تعبیر خواب پنیر کپک زده و آبی رنگ، هشداری بزرگ برای رخداد حادثه ای نه چندان خوب است.

تعبیر خواب ابن سیرین

پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است. که از سفر حاصل شود بیننده را.

پنیر تر، مال بسیار است. که در حضر بدست آید.

جابر مغربی گوید :

پنیر تر مال و نعمت است. که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت.

اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود.

و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد، لکن زود خلاص شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در نفایس الفنون تصریح شده که هر چه از شیر فراهم می شود در خواب های ما گویای غم و اندوه است. و پنیر یکی از مشتقات شیر است. اما این به نظر درست نمی آید. چون خود شیر، شیره جان حیوانی است. حلال گوشت و چون گاو و گوسفند در خواب بد نیستند و هر یک به نحوی فراخی نعمت و روزی را نوید میدهند شیر هم خوب است. و پنیر نیز نمی تواند غم آفرین باشد. (تعبیر خواب گاو و تعبیر خواب گوسفند را میتوانید بطور کامل مشاهده کنید).

به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است. فقط باید دید چگونه عرضه می شود و چطور می بینیم.

اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می برید.

پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است. اندک و مختصر و مشکوک.

چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می دهید از جانب شما کاری خیر انجام می گیرد که سودش به اشخاص میرسد.

اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می شود که در نتیجه زیان می بینید.

اگر پنیرشما را گربه خورد و گریخت، زنی حیله گر شما را فریب میدهد و زیان مالی وارد می آورد.

و اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است. ( تعبیر خواب گربه را بطور کامل در تعبیرک مشاهده کنید).

دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است. و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تامالی.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پنیر در خواب، نشانه بدست آوردن ثروتی قابل توجه است. و لذت بردن از سرگرمی های سالم.

خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختی های زندگی است.

هانس کورت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که در کارخانه ‌های پنیرسازی کار می‌کنید، بیانگر داشتن لحظات شادی بخش است.

اگر در خواب پنیر فاسدی بخورید، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx