تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب پهلو

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پهلو به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود، دلیل که زن و کنیزک او هر دو آبستن شوند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل که زن او بچه بی هنگام بیفکند.

اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده، دلیل که وی را غمی سخت رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است.

اول: زن،

دوم: دختر،

سوم: کنیزک،

چهارم: خادم،

پنجم: پیرزنی که در خانه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب پهلو در خواب های ما زن است. ابن سیرین پهلو را زن تعبیر کرده و در نفایس الفنون نیز به تصریح ذکر گردیده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است.

اگر در خواب دیدید که پهلوی شما درد می کند، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشید، از جانب همسرتان آزردگی پیدا می کنید و چنانچه این خواب را یک خانم ببیند، زنی از بستگان شوهرش او را می آزارد و موجب کدورت خاطرش می شود.

مثل خواهر شوهر یا مادر شوهر و یا خاله و عمه شوهر.

اگر دیدید که در خواب پهلوی شما متورم شده نشانه این است که  همسرتان یک اندوه و ناراحتی پنهانی دارد که فاش نمی کند و خواب شما می گوید که جستجو کنید و کدورت او را رفع نمایید.

اگر دیدید که بر پهلوی شما چیزی روئیده مانند زگیل یا غده احتمالا صاحب فرزند می شوید.

اگر جوانی ببیند که دست بر پهلوی خود نهاده ازدواج می کند.

اگر دختری ببیند که پهلوی خود را گرفته زن یا دختری به او حسد می ورزد.

آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانة آن است که فردی در مقابل پیشنهادات صادقانة شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد کرد .

اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می کند ، نشانة آن است که دشواریهای زندگی کاسة صبر شما را لبریز خواهد کرد .

اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانة آن است که از فردی خواستگاری میکنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خواستگاری را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx