تعبیر خواب پوستین

تعبیر خواب پوستین
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب پوستین همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

پوستین محافظ بدن میباشد، در مقابل سرما. اگر در تابستان پوستین بپوشیم کاری نه فقط بیهوده بلکه؛ قابل تمسخر انجام داده ایم. و مردم حق دارند به ما بخندند!

بطور کلی تعبیر خواب پوستین، مال و دارائی میباشد. پوستین پوشیدن اگر در فصل مناسب باشد، امنیت و آسودگی خیال است. اما چنانچه غیر از فصل مربوط باشد، به زحمت افتادن است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود، دلیل است که چیزی به وی رسد. جهت وجه معیشت او اگر در وقت تابستان بود، همین دلیل کند، لیکن سرانجام غمناک شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید پوستین سمور پوشیده داشت، دلیل که زنی توانگر خواهد.

اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر است.
(تعبیر خواب روباه را در تعبیرک ببینید).

اگر بیند پوستین خرگوش پوشیده است، دلیل که زنی بدکار خواهد. (تعبیر خواب خرگوش را در تعبیرک ببینید).

اگر دید پوستین سنجاب پوشیده داشت، دلیل که زنی ناسازگار خواهد.

اگر دید پوستین گربه پوشیده بود. دلیل که زنی خوبروی به زنی خواهد و دزد و بی امانت است.
(تعبیر خواب گربه را در تعبیرک ببینید).

اگر دید پوستین موش پوشیده داشت ، دلیل که زنی پلید به زنی خواهد. (تعبیر خواب موش را در تعبیرک ببینید).

اگر دید که پوستین وی دریده یا سوخته یا ضایع شده، دلیل بر غم و اندوه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پوستین پوشیدن در غیر فصل واکنش بی اعتمادی شما است نسبت به موقعیتی که دارید. چه کاسب باشید و چه کارمند، به هر حال احساس تزلزل می کنید. و پوشیدن پوستین در غیر فصل این معنی را می رساند.

چنانچه در خواب ببینید که پوستین از پوست شتر پوشیده اید، میراثی به شما میرسد و از این رهگذر صاحب ثروت میشوید.

و اگر دیدید که پوستینی از پوست گوسفند دارید معاش شما تامین می گردد. (تعبیر خواب گوسفند در تعبیرک)

پوست روباه گویای زنی است زیبا ولی مکار و مزور. داشتن پوستینی از پوست روباه یا هر نوع پوست روباه که به لباس افزوده شده باشد زنی است. زیبا و حیله گر که در کار شما نیرنگ به کار میبرد و فریب تان می دهد و به دنبال خویش می کشد. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

اما پوستین سمور زنی است توانگر چنانچه زنی در خواب ببینید که پالتوئی از پوست سمور پوشیده از جانب زنی مال دار و متمول حمایت می شود.

خرگوش زنی است، متلون و بد عمل و پوست. و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می دهد که خوب است از او دوری کنید.

پوست گربه معرف زنی است، بی امانت و دزد که نمی توانید نه بر او متکی باشید و نه به او اعتماد کنید.

پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.

چنانچه در خواب ببینید پوستینی سوراخ شده یاسوخته دارید غمی برای شما می رسد. و پوستین کثیف و چرک و متعفن از یک بیماری پر خرج خبر می دهد.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها