تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب پوست
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پوست این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پوست، بیانگر حمایت یا پناه خود درونتان میباشد. دیدن پوست بدن خود در خواب، اگر که تمیز باشد، نشانه شادابی و سلامتی است.

تعبیر خواب پوست حیوانات حلال گوشت، ثروت میباشد و دیدن پوست حیوانات حرام گوشت، ثروت بدست آمده از راه حرام تعبیر شده است. دیدن پهن کردن پوست حیوانات یا آویزان کردن آن در خواب، خبر از داشتن اوقات خوش و دلنشین را دارد.

همچنین ممکن است، دیدن پوست در خواب، بر صبر و بردباری نیز دلالت داشته باشد. اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود، رازی از شما فاش میشود.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

حضرت دانیال گوید :

پوست تن مردم درخواب، آرایش و کدخدائی مردم است.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر پوست مردم سترد مال و برکت است.

اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید، دلیل که سر و راز وی گشاده شود و مال او تلف شود.

اگر پوست تن خود را کبود یا سیاه دید، دلیل که غمگین شود. اگر دید پوست پایش روشن بود، دلیل که کارش خاسته شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

پوست جمله چهارپایان به خواب دیدن مال است. و پوست شتر میراث است از مردی بزرگ. و پوست گوسفند، صاحب را روزی است.

اگر پوست درخت سبز دید، خداوندش روزه دار است.

اگر دید که پوست از مسلوخ بازگردد، دلیل که از آن کس که بدو منسوب است، مالی بستاند.

اگر دید سرائی بنا کرداز بهر پوست باز کردن، دلیل که اگر آن کس قصاب بود در سرای او دیوار نهند.

اگر معلم بود، بر کودکان ستم کند.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که پوست گاوی باز میکرد، دلیل که آن کس شغل های کهن و چیزهای تباه شده را به سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهی میانجی کند. و چون امیران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف کند، در کارهای بسیار.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر دیدید که بر پوست گوسفند فارغ و بی خیال نشسته اید، خواب شما می گوید، که معاشتان تا مدتی تامین میشود و از این جهت خیالی راحت خواهید داشت.

چنانچه دیدید که پوستی دارید یا لباسی پوشیده اید، و یا حتی به عنوان زینت به کار برده و مثلا برای حفاظت تشک های اتومبیلتان روی صندلی ها انداخته اید و این پوست متعلق به شتر است. خواب شما خبر از یک میراث می دهد.
(تعبیر خواب شتر را کامل از اینجا ببینید).

اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد، سود می برید و بهره مند می شوید. بهتر است. اگر پوستی که می کنید، مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد. که این پول به مصرف معاش شما می رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ خاطر می بخشد.

اما پوست بدن، چنانچه در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست، خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر میدهد، که پولدار و متنعم خواهید شد. و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید.

اگر پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش رنگ مشاهده کردید، که به نظرتان خوب و بی نقص آمد، و آن چه دیگران دارند مجذوب می شوید و احیانا حسد می ورزید.

اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت، که لوله لوله روی پوستتان دیدید، خواب شما می گوید که خرج شما زیاد می شود. و هزینه زندگیتان بالا می رود.

اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود شده. اندوهی برای شما می رسد. و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که پوستتان زرد است، یعنی مسأله‌ای موجب ترس شما شده است.

اگر در خواب پوست نرمی را لمس کنید، یعنی با جدیت به انجام کارهایتان می‌پردازید.

کندن پوست حیوانات، نشانه‌ی خوشبختی است.

اگر از پوست حیوانات طبلی درست کنید، نشانگر شنیدن اخبار مهم است.

آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی پوست حیوانات در خواب، بیانگر آن است که در اثر انجام کاری به ثروت می‌رسید.

دیدن پوست میوه در خواب، به این معنا است که از انجام کارهای سخت خسته شده و به دنبال جایی آرام برای استراحت می‌گردید.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx