تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

پیانو در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب پیانو همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

تعبیر خواب پیانو، بیانگر تسلط و کنترل احساسات در شرایط خاص میباشد. دیدن پیانو در خواب، به معنای روبه رو شدن با موقعیتی نشاط آور نیز تعبیر شده است.

تعبیر پیانو شکسته در خواب؛ نشان از شکست های زندگی را دارد. شنیدن صدای پیانو در خواب، اگر صدای زیبایی باشد، بیانگر تعریف بی جا و دروغ شنیدن است. ولی اگر صدای آن خوش نباشد، پیش آمدن کاری است که درآن موفقیتی نیست!

تعبیر خواب پیانو نواختن؛ نشانگر تلاش برایحفظ تعادل زندگی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است. به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود.

اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در خانه دارد، در صورتی که نواختن در کار پیانو نباشد، باید در آینده نزدیک از قبول و انجام کارهایی که در شان و قدرت او نیست، خودداری کند. چون با شکست مفتضحانه ای رو به رو می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو می نوازد، و پیانو صدایی خوش و گوشنواز ندارد، گویای این است که در آینده او را به دروغ می ستایند یا خبرهای دلخوش کننده و واهی به او می دهند.

اگر نوازنده پیانو دیده نشود، زنی به او خیانت می کند و دروغ می گوید. و اگر دیده شود و مرد باشد، با شخصی ریاکار و مزور و دروغگو رو به رو می گردد.

اگر در خواب ببینیم که ما برای دیگران پیانو می نوازیم در حالی که اهل نواختن پیانو نباشیم؛ دروغی بزرگ می گوییم که در آن می مانیم. و سر زبان ها می افتیم. و درباره ما حرف می زنند و بد می گویند.

به هر حال پیانو در خواب سمبول جاه طلبی و مفاخره است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پیانو در خواب، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است.

شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب، علامت تندرستی و موفقیت است.

شنیدن موسیقی ناهنجاری که به وسیله پیانو نواخته می شود، علامت آن است که زندگی فراز و نشیب هایی بسیار خواهد داشت که باید با آن ها دست و پنجه نرم کنید.

شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی که با پیانو نواخته می شود، نشانه شنیدن خبرهای اندوه بار است.

دیدن پیانوی قدیمی در خواب، نشانه آن است که به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید کرد.

اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می کند، علامت آن است که دوستی که نسبت به او بی تفاوت است، روزی شیفته او خواهد شد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که پیانو خریداری کرده‌اید، به این معنا است که شما در زندگی انسان موفقی هستید.

اگر در خواب مشغول نواختن پیانو باشید، بیانگر آن است که کار اشتباهی را انجام می‌دهید.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx