تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب پیراهن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تلاشی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خودمان انجام میدهیم، در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر میشود.

دیدن پیراهن در عالم خواب، چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم، موقعیت اجتماعی ما را نشان میدهد.

تعبیر خواب پیراهن نشانگر، شخصیت، وضعیت و شرایط زندگی است.

تعبیر خواب پیراهن پاره بیانگر، احساسات آسیب دیده میباشد.

دیدن پیراهن سفید در خواب نشانه، پاکی و بیگناه بودن است.

دیدن پیراهن سیاه در خواب نشانه، قدرت، اعتماد به نفس و بزرگی میباشد.

دریدگی در قسمت جلوی پیراهن افشای راز است.

به نوشته ابن سیرین هرچقدر کهنگی و کثیفی پیراهن و پوسیدگی آن بیشتر باشد، غم و غصه بزرگتر و بلا و مصیبت حتمی تر است.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

حضرت دانیال گوید :

پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است.

بعضی از معبران گویند : پیراهن زن است. و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت.

اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال.

اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی.

اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود.

اگر کس بند پادشاه او را پیراهن خود داد و پوشید، دلیل که پادشاهی از وی بستاند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد.

اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن، دلیل که اگر توانگر است. درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود.

اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد.

اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل که رازش آشکار شود.

اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد.

اگر بیند پیراهن دراز داشت، دلیل که کارش بد شود و مرادش برآید.

اگر بیند گریبان پیراهن از پی دریده است، دلیل که او را به دروغ تهمت نهند.

اگر بیند پیراهن به کسی داد و آن کس پیراهن را به وی فرو مالید، دلیل که بی غم شود و او را بشارت رسد.

اگر بیند پیراهن خون الود در دست داشت، دلیل که همیشه غمگین باشد.

اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است.

اول : دیدن مردم

دوم : ستروعفاف

سوم : عیش خوش

چهارم : ریاست

پنجم : آرامش و خرمی وآسایش

ششم : بشارت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند.

چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمیخرند.

اگر بیننده خواب ببیند که پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده نشان آن است که وضع خوبی خواهد یافت.

چنان چه در خواب مشاهده کنیم کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می کند که تاثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد.

برای خانم ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند.

چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید خبری خوش دریافت می کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید.

اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید.

اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده اید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که مجبور می شوید تمام رشته ها را پنبه کنید و مجددا همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید.

لوک اویتنهاو می گوید :

پیراهن زیبا : آسایش مادی

خریدن آن : آینده ای خوش

پیراهن سیاه : سوگ

پیراهن سبز : آرزوی بر آورده شده

پیراهن زرد : شما در میان

پیراهن سفید : ازدواج

پیراهن پاره پاره : دعوا

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی به معشوق، او را از دست می دهید.

گم کردن پیراهن در خواب، نشانه رسوا شدن در امور عاشقانه است.

دیدن پیراهن پاره در خواب، نشانه قرار گرفتن در محیط های نامساعد و ناخوشایند است.

دیدن پیراهن کثیف در خواب، نشانه ابتلا به بیماری های واگیردار است.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده‌اید، نشانه‌ی وقوع پیشامدهای ناگوار است.

اگر خواب ببینید که پیراهنتان را می‌شورید، یعنی در یک جمع دوستانه قرار می‌گیرید.

زنی خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنی اقبال و شانس پیش روی او است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx