تعبیر خواب پیکر

تعبیر خواب پیکر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پیکر این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پیکر به خواب نشانع  زن است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید‌

اگر بیند او پیکری است، دلیل که زن خواهد.

اگر بیند پیکر از کسی به بها بخرید، دلیل که کنیزک بخرد و کار های او را انجام بدهد.

اگر  پیکری داشت و از وی ضایع شد یا از دست او بیفتاد و بشکست، دلیل که زن را طلاق دهد یا زنش از دنیا رحلت کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب طلاق را مشاهده کنید.)

اگر چهره پیکر خود را به صورت دیگر بیند، دلیل که احوالش بگردد بر آن هیات که دیده.

اگر در خواب پیکری را ببینید نشانه این است که در زندگی فردی می آید که به شما میتواند آسیب برساند ولی شما باید مانع آسیب رساندن شوید ونگذارید که صدمه ای به شما وارد شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب پیکر بدین معناست ک اگر پیکر خویش را به صورتی زشت بدل کرده بیند، حال او متغیر گردد.

اگر بیند که به حال و صورت خود گردید، دلیل که به حال خود و به سوی خدا بازآید.

اگر پیکر خویش را با شکوه و با عظمت بیند، دلیل که همه روی از او بگردانند و بر وی جفا کنند.

جابر مغربی گوید:

تعبیر خواب پیکر بدین معناست که اگر کسی بیند پیکر آدمی با پیکر حیوانی بدل همی کرد،

دلیل که آن کس بد مذهب و دروغگو بود یا در صفات خدای تعالی چیزی گوید.

اگر بیند که پیکر کسی به گونه دیگر که نه از جنس او بود بگشت، دلیل که بیننده را کار صعب پدید آیدد و در آن متحیر بماند و صورت  و پیکر درخواب دیدن، مردی است که بر خدای دروغ گوید. و کارهای نادرست و ناشایست انجام می دهد و بر پیامبر و غیره دورغ می گوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx