تعبیر خواب چاپ کردن

تعبیر خواب چاپ کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

چاپ در خواب نشانه چیست؟
برای اطلاع از تعبیر خواب چاپ کردن این مطلب را دنبال کنید

تعبیر خواب چاپ کردن بیانگر این است که؛ چیزی را نمایش می دهید که قبلا نگه داشته بودید.

دیدن چاپگر در خواب به معنی، تلاش می کنید فکری یا ایده ای را به روشی که دیگران بتوانند بفهمند، ابراز کنید.

تعبیر پرینتری که در خواب کار نمی کند، بیانگر مشکلات و ناامیدی در بیان افکار میباشد.

چنانچه تعبیر خواب مدنظرتان پیدا نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید. در کمترین زمان ممکن انجام میشود، تا از تعبیر خواب خود مطلع شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید، در جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید. که بسیاری مردم دیگر در آن شریک هستند.

چنانچه در خواب دیدید که خودتان شخصا چیزی چاپ می کنید، عمل شما چنان است که در بیداری بر آشنائی با شخصیتی مهم اقدام می کنید، و پیش قدم می شوید. او کسی است که می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد.

حال اگر دیدید در یک چاپخانه هستید و کسی دیگر پشت ماشین قرار دارد و چیزی چاپ می کند؛ خبری مهم به گوش شما می رسد. یا شاهد واقعه ای مهم قرار می گیرید.

اگر کسی یک بسته کاغذ چاپ شده به دست شما سپرد، در بیداری پولی به شما می رسد.

چنانچه در خواب ببینید چیزهای منکر چاپ می کنید (در خواب پول نیز از منکرات و مکروهات است.) مثل اسکناس، ورق بازی و عکس های زشت و صور قبیحه. خواب شما می گوید میل به انجام گناه در شما زیاد است. و باعث انتشار یک فکر غلط یا شیوع یک گناه بزرگ می شوید.

حال اگر ببینید کتب خوب مثل قران، نهج البلاغه یا عکس انبیا و مقدسان را چاپ می کنید؛ خواب شما می گوید میل به تزکیه و تبری در شما زیاد است.

اگر دیدید عکسی را چاپ می کنید، چنانچه عکسی که چاپ می کنید چهره آشنا باشد، با دوستی که مدتها است او را ندیده اید ملاقات خواهید داشت. اگر سفر کرده ای دارید او از سفر باز می گردد.

چنانچه قیافه ای نا آشنا داشته باشد، از جانب شخصی بزرگ احضار می شوید. یا کاری به شما محول می گردد.

آنلی بیتون می‌گوید

اگر خواب ببینید به چاپخانه رفته اید، علامت آن گاست که دیگران به شما اهانت خواهند کرد.

اگر خواب ببینید چاپخانه را اداره می کنید، علامت آن است که به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای چاپخانه کار می کند، علامت آن است که همسر آینده او پول یا وقت زیادی برای او صرف نخواهد کرد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx