تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب چراغ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب چراغ و معنای آن این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

چراغ در گذشته معمولاً در چراغ دان و به وسیله نفت یا ماده آتش زا روشن میشد. و تعابیری که معبران پیشینه آورده‌اند بیشتر مربوط به این چراغ ‌ها میباشد. برای دیدن چراغ های امروزی مثل لامپ و لوستر و .. نیز تعابیری گفته شده است.

بطور معمول تعبیر خواب چراغ، فانوس و هر وسیله ای که باعث روشنی و روشنایی شود در خواب تعابیر خوبی دارد.

برخی از معبران عقیده دارند که تعبیر خواب چراغ های زیاد، وجود چندین فرزند خواهد بود.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین؛ ضمن دسترسی آسان، از امکانات بیشتری بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

چراغ پایه در خواب، خدمتکار خانه است.

اگر بیند چراغ پایه داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خادمه او خوش طبع و مهربان است.

اگر چراغ پایه زنگ گرفته بود، دلیل که زن خادمه متکبر و خودبین است. و دینش ضعیف است.

اگر دید چراغ پایه چوبین است، زن خادمه سفله و دون است و بر قول او اعتماد نبود.

چراغدان در خواب زن است. و خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.

اگر چراغدان سفالین بیند، اصل آن خدمتکار مسلمان است. و دیندار و با امانت.

اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و شکست، دلیل که زن یاخدمتکار او بمیرد.

ابراهیم کرمانی گوید :

چراغ در خواب، خادم خانه است. و معبران گویند : کدبانوی خانه است.

اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است.

اگر بیند چراغ تاریک می سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن.

اگر بیند چراغ فرو میرود ، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکاری گبر بوده باشد.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید.

اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد.

اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید.

اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد.

اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند.

اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.

اگر بیند چراغ بمرد، دلیل که فرزندش هلاک شود یا عز و دولتش نقصان پذیرد.

اگر بیند در هر دو دست او چراغ روشن بود، دلیل که مراد دین و دنیای او ساخته شود.

اگر بیند در دست یک چراغ داشت که در وی دو سوراخ و دو فتیله افروخته است، دلیل که او را دو فرزند نیک است که به یک شکم آیند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

اول : پادشاه

دوم : قاضی

سوم : فرزند

چهارم : عروسی

پنجم : ولایت وحکومت

ششم : سرای و خانه

هفتم : مهترو رئیس

هشتم : شادی

نهم : علم

دهم : توانگری ثروتمندی

یازدهم : عیش خوش و زندگی راحت

دوازدهم : کنیزک

سیزدهم : منفعت

چهاردهم : آن چه بیند همچنان است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا میشود یا عاشق میشود و ازدواج میکند.

افروختن چراغ در خواب نیکو است. همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن.

چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است. و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده.

چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا میکند.

لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است. چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی میرساند.

اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است. که به سفری پر سود می روید. یا ماموریتی به شما میدهند که برای شما پیروزی می آورد. و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شمع و چراغ فرزند بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت میکند، علامت آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد. اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود، نشانه آن است که در راه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل میکنید، علامت آن است که رفتار خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد.
اگر چراغ خاموش شود، نشانه آن است که برای رسیدن به هدف خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد.

اگر خواب ببینید پایتان به چراغ میخورد و چراغ می شکند، علامت آن است که در راه کمک و یاری رساندن به دیگران موفقیتی بدست نمی آورید.
تمیز کردن چراغ نفتی در خواب، علامت آن است که در زندگی به امکانات جدیدی دست خواهید یافت.

گم کردن چراغ در خواب، علامت روبرو شدن با گرفتاری هایی در حرفه و شغل است. و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی.

خریدن فانوس در خواب، علامت انجام معاملات موفقیت آمیز است.

اگر دختری خواب ببیند فانوس خانه نامزد خود را روشن میکند، نشانه آن است که همسر آینده او مردی لایق و شایسته خواهد بود.
اگر چراغ را در خواب خاموش کند، علامت آن است که در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست می دهد.

دیدن چراغ گازی در خواب، علامت محیط های مطبوع و پیشرفت در زندگی است.

دیدن منفجر شدن چراغ گازی در خواب، علامت آن است که اندوهی بی مورد شما را تهدید خواهد کرد.

مقالات مرتبط

4 5 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx