تعبیر خواب چرک

تعبیر خواب چرک

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چرک این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب چرک ، آلودگی جسمی و روحی است و کراهتی است که نا خودآگاه از مشاهده نتیجه اعمال خویش و دیگران در ما پدید می آید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
این کراهت و انزجار در خواب های ما به صورت چرک بر لباس و اشیا مورد مصرفمان ظاهر می شود.
چنان چه ببینیم لباس ما چرک است نشان هاین است که
خواب ما از رنج و غم و غصه حاصل از اعمال و رفتار خودمان خبر می دهد
و بدین معناست که در نزدگیمان اتفاقات بد می افتد که برایمان نگران کننده است.

هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت، دلیل که آن مرد فسادکار و حیله گر و بدکار است.
اگر کسی بیند جامه او به چرک یا چیزی دیگر آلوده بود، دلیل بود بر تباهی دین و دنیای او.
اگر بیند چرک جامه او به سبب مردگان بود، به معنای فساد است

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

تعبیر خواب چرک بدین معناست که اگر در خواب ببینیم که سفره ای گسترده اند و سفره چرک است
و کثیف نشان آن است که در امر معاش و زندگی ما خللی پیدا می شود
و از این رهگذر غصه دار می شویم(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب سفره را مشاهده کنید.)
و چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و روتختی ما چرک است
همین طور لحاف و تشک و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده اند
گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می شویم و برایمان مشکلاتی ایجاد می شود
و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می آید و گاهی نیز این اختلاف ممکن است که به جدایی منجر شود

چرک در خواب دیدن بر سر و تن غم و اندوه است و دیدن چرک بر تن هیچ خیر و منفعت  و سود نباشد.

آنلی بیتون میگوید

چنان چه در خواب ببینیم که دست هایمان چرک و کثیف است

تعبیر خواب چرک بدین معناست که اگر دست چپ باشد از جانب برادرمان آزردگی  و گرفتاری خاطر پیدا می کنیم

و اگر دست راست  نشانه اینم است که فرزندمان ما را ناراحت و غصه دار خواهد کردو برایش مشکلی پیش می اید
ولی کلا دو دست کثیف گویای این هستند که در آینده عملی خلاف انجام می دهیم
و دست به کاری می زنیم که در نتیجه اندوهگین و ناراحت و نگران می شویم.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx