تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چشمه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب چشمه در خواب بسته به کیفیت و نوع آب تعابیر مختلفی از جوانمردی تا غم و اندوه و ناراحتی و مشکل خواهد داشت
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
همچنین شدت جوشیدن چشمه و یا خشک شدن آن می‌تواند در شدت غم و اندوه بیبنده خواب اثر گذار باشد.

در واقع چشمه نشان دهنده فرآیند حیات و زندگی، جاری گشتن خود آگاهی به هشیاری، لذت زندگی جمعی و یا بر آورده شدن آرزوهاست.

نوشیدن از آب چشمه یا شنا کردن در آن بیانگر تجربه هشیاری وسیع تری است که از ناخود آگاه سرچشمه می‌گیرد.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب چشمه  بدین معناست که اگر در خواب آب  چشمه را ببینید که خوش طعم است
نشانه این است شما فردی بخشنده هستید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آب را مشاهده کند.)

اگر آب چشمه تیره و گنده و ناخوش بود ،نشانه این است که دچار غم و اندوه و بیماری می شوید.

اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج  و رهایی یابد.

اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود .

اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این است.

اگر بیند آب چشمه خشک شد، نشانه ان است که جوانی در آنجا از دنیا می رود.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت  و گفت و گو خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ  و بدخواهید داشت.

تعبیر خواب دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می‌درخشد،
نشانه آن است که ثروت و پول هنگفتی به دست می‌آورید و با لذتی وجدآور به مسافرت‌های لذتبخش می‌روید.

دیدن چشمه ای خشکیده و بدون آب در خواب، علامت مرگ و پایان رندگی و پایان خوشی است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx