تعبیر خواب چماق

تعبیر خواب چماق

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

چماق در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب چماق این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

چماق یا چوبدست کلفت، نوعی چوب قطور است که در دعوا و درگیری یا راندن حیوانات مزرعه به کار میرود. در خواب های ما نیز معرف حرف زور، استبداد رای، خودسری و خودرایی را دارد.

تعبیر خواب چماق زدن، سخن ناروا به دیگران میباشد. گم کردن چماق در خواب، تعبیرش برعکس است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چماق مردی است. زورگو و بی منطق و زبان نفهم. یا عملی است. که خلاف منطق و عقل سلیم انجام میگیرد. و به یاری زور صورت عمل می پذیرد.

اگر در خواب دیدید که چماقی در خانه دارید؛ خواب شما می گوید این چماق کلفت و به ظاهر مفید نماینده استبداد رای شما در خانه و خانواده است. و تاکید می کند که شما مردی بی منطق هستید. فرق نمی کند، زن نیز اگر چنین خوابی ببیند خواب او می گوید از زور و خودسری برای پیشبرد کارهایش استفاده میکند که درست نیست.

اگر چماق را زیر تختخواب و کنار بستر خود نهاده دیدید خواب شما می گوید، بیش از هر کس همسرتان از خود رائی و بی منطقی شما رنج می برد.

اگر در خواب دیدید که به دنبال چماق می گردید. این جا و آن جا را جستجو می کنید که چماق خود را بیابید نشان آن است. که برای تحمیل عقیده و رای خود، به دنبال وسیله می گردید تا اندیشه خود را با کمک آن وسیله به زور عملی کنید.

اگر با چماق کسی را زدید یا بر سر کسی کوفتید خواب شما می گوید با اعمال زور به شخصی آسیب می رسانید.

اگر دیگری با چماق به شما حمله کرد در معرض شنیدن حرف زور و رو به روئی با استبداد رای دیگران هستید.

دیدن چماق در دست دیگران، ضعف شما را در قبال زور نشان می دهد. و داشتن چماق در دست بدون کاربرد بی منطقی شما را باز می گوید.

اگر کسی که چماق را در دست دارد آشنا باشد، از یک بیگانه بیمناک هستید. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد از دوستان و اهل خود می ترسید. و در مقابل ایشان ضعف رای دارید یا ضعف شخصیت.

تهیه و تراشیدن چماق در خواب تجهیز خود به زور و بی منطقی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید به فردی که چماقی در دست دارد، نزدیک می شوید، دلالت بر آن دارد که به مشکلاتی که به سمت شما هجوم آورده اند، غلبه خواهید کرد. و به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید کسی را با چماق می زنید، نشانه آن است که به سفری دشوار و بی حاصل خواهید رفت.

تعبیر خواب ابن سیرین

چماق؛ مردی راست و درست‌ می‌باشد.

‌‌‌ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش حرفی سخت و تلخ می‌باشد.

اگر ببینی کسی را با گرز زده‌ ای، یعنی به او حرف سخت و تلخی میزنی.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx