تعبیر خواب چمدان

تعبیر خواب چمدان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چمدان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب چمدان، به این معناست که سرنوشت شما بزودی تغییر خواهد کرد. بطور کلی چمدان در خواب، نشانی از سفر، ازدواج، تغییر شغل و ملاقات با شخصی مهم میباشد.

دیدن چمدان قرمز در خواب؛ نشانگر ازدواج و ماه عسل است. ( تعبیر خواب ازدواج کردن بطور کامل در تعبیرک) چمدان سفید در خواب، نشانی از خیانت میباشد.

تعبیر خواب چمدان بزرگ، بیانگر مسئولیت های سنگین زندگی میباشد. دیدن چمدان خالی در خواب؛ به معنای بی ثمر ماندن در تلاش و کوشش ها است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است. و چمدان پر، گذشته او است.

چمدان خالی امید ها و آرزوها و نقشه هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده ایم.

اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می گیرید که نمی دانید کدامین را انتخاب کنید.

چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

لوک اویتنهاو می گوید :

چمدان : سفر بزرگ

در حال آماده کردن چمدان : خبر های بد

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن چمدان در خواب، علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت که برای شما بدبختی خواهد آورد.

اگر خواب ببینید چمدان خود را می بندید، علامت آن است که در آیندة نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.

اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمی چیده اید، نشانه آن است که در آیندة نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.

دیدن چمدان خالی در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و ازدواج دچار نومیدی خواهید شد.

اگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می کنید، نشانه آن است که در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت، و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد.

اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده اید، کوچک است و تمام وسایل شما در آن جا نمی گیرد، نشانه آن است که شغلی برتر به دست می آورید. و به خواسته های خود نیز خواهید رسید.

اگر دختری خواب ببیند هر چه می کند نمی تواند در چمدان خود را بگشاید، علامت آن است که در اثر اتفاقی نومید کننده، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست می دهد.

اگر دختری خواب ببیند هر چه می کوشد، نمی تواند در چمدان خود را ببندد، علامت آن است که از رفتن به سفر مورد علاقه اش مأیوس می گردد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx