تعبیر خواب چمنزار

تعبیر خواب چمنزار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چمنزار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب چمنزار بدین معناست که اگر سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است و او نعمت های زیادی را به ما عطا می کند و ما نیز بهره مند می شویم.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب چمنزار، دلیل بر سلامتی و تندرستی است
اگر بیند در بین چمنزار اسـت، بدین معناست که او در کارش عاقبت بخیر می شود و ثواب آخرت  نصیبش می شود.
و چمنزار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و بداند که این چمنزار ها مال اوست
،بدین معناست که او فردی دیندار و با ایمان می شود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ببینید بر چمنزاری یک دست قدم می‌زنید،
علامت آن است که در زندگی شما موقعیت‌های نشاط آور  و شادی آور بسیاری وجود خواهد داشت که حالتان را خوب می کند.

اگر در خواب چمنزار را زرد و بی رونق ببینیم نشانه این است که ناراحتی و غم در زندگیمان به وجود می آید.

اگر خواب ببینید از چمنزاری می‌گذرید و به جایی خشک و بی لطف قدم می‌گذارید، علامت آن است که به بیماری و بلا مبتلا خواهید شد.
دیدن چمنزار خشکیده در خواب، نشانه بدبختی و اندوه  و ناراحتی در نزدگی است.

تعبیر خواب دیدن چمنزار سبز و دور از آفت، نشانه خوشبختی و شادمانی است و بدین معناست که روز های خوشی در پیش است.

اگر خواب ببینید مارها روی چمنزاری می‌خزند،
نشانه آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت میکند.

کارل یونگ میگوید:

خواب دیدن اینکه شما چمنزار، چمن می کارید
بیانگر این این است که سخت کوشی و تلاش هاتان در آخر پاسخ جواب داده خواهد شد و نتایج خوبی را دیافت می کنید

اگر در خواب ببیند که بر روی چمنزار نشسته اید، با دستاوردهای مالی در آینده‌ي نزدیک ارتباط دارد.
چنین خوابی بـه این معنا اسـت کـه شـما هیچ نگرانی و مشکلی  در زندگی ندارید
و یک زندگی بدون استرس و آرام و بدون هیچ دغدغه ای را سپری می کنید.
امید زیادی دارید و بزودی شانس به شما روی می‌آورد و نتیجه‌ي تلاش‌هاي‌تان را خواهید دید و موفق می شوید.

اگر در خواب دیدید کـه توسط چمنزارهای بلند احاطه شده‌اید،
چنین خوابی ممکن اسـت خوشبختی و رفاه  و راحتی شمارا در آینده نشان دهد.
این خواب در عین حال ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي این باشد که شما به راحتی می توانید مشکلات خود را به خوبی حل کنید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx