تعبیر خواب چوب

تعبیر خواب چوب

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چوب این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب چوب، سمبلی از دانش و شعور، آگاهی، کار و تلاش زیاد برای رسیدن به اهداف میباشد.

دیدن تراشه چوب در خواب بد است. و به معنی دشمن بزرگ میباشد. تعبیر خواب آدمک چوبی نشانگر دوستان دروغگو و به ظاهر دلسوز است. دیدن وسایل چوبی در خواب، گرفتاری و ابتلا به دردسر را در بر دارد.

در تعبیر خواب چوب آمده، دیدن خانه چوبی در عالم خواب بیانگر بی اعتمادی است. تعبیر خواب چوب و تخته و الوار، وبال و گرفتاری و مردم منافق هستند.

تعبیر خواب چوب کبریت، با وسایل تدخین(دخانیات) مثل سیگار و قلیان و چپق و پیپ خوب نیست.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب از دسترسی آسان تر، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

چوب در خواب دیدن، نفاق است. و بعضی از معبران گویند: چوب در خواب مردی است که در نفاق است.

اگر بیگانه به وی دهد آن کس با وی نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن، تاویل آن در خواب، چون تاویل چوب راست است.

اگر چوب کج بود، که سوختن را شاید، مرد منافق است. و دروغگو.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چوب در خواب انسانی است. منافق و دروغ گو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می گوید و نفاق ایجاد میکند. و تحت هیچ شرایطی رام نمیشود. این نوع اشخاص در خواب های ما به صورت چوب و تخته تجسم می یابند.

به خصوص چوب هائی که ناهمواری و شکاف و ترک خوردگی و فاق دارند. و یا این که کج و معوج هستند. که جز به آتش صاف نمی شوند.

روی هم رفته اشیا چوبی و مبلمان و اشیا منقولی که از چوب ساخته میشوند در خواب های ما وبال هستند مگر در چوبی که تعبیر جداگانه دارد.

اگر در خواب ببینید که یک کمد چوبی یا مبل خریده اید برای خود وبال و گرفتاری درست میکنید.

چوب های شکل نگرفته بیگانگانی هستند که هنوز به آن ها الفت نگرفته ایم ولی اگر انس گرفتیم دل کندن از ایشان دشوار میشود مثل الوار که چون به کمد و مبل تبدیل میشود نمی توان به آسانی دور انداخت و بیرون از خانه نهاد.

چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است.

اگر در خواب دیدید که چوب پنبه میخورید غم و غصه است.

کفش چوب پنبه ای از زن بیهوده و بی مصرف است. یا از سفری که طی آن چیزی جز رنج راه نصیب بیننده خواب نمیشود.

اگر دیدید کلاهی از چوب پنبه دارید، گول میخورید. و اگر به کسی دادید او را فریب میدهید.

چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است. کوچک ولی مفید و موثر.

اگر چراغی را با چوب روشن کنید تعبیر کاملا خوبی دارد که گاها تعبیر خواب چراغ می تواند متفاوت باشد

اگر در خواب چوب کبریت را بدون سیگار یا دیگر ابزار تدخین ببینید خوب است.

اگر با چوب کبریت شمع  را روشن کنید خوب است. نشان میدهد که شادی و فرج به شما میرسد. که تعبیر خواب شمع خود به تنهایی می تواند بر اساس جزئیات متفاوت باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید از دسته ای چوب، دود غلیظی بر می خیزد، نشانه آن است که دشمنان بزودی به شما هجوم می آورند.

اگر چوب ها در آتشی درخشان بسوزند، علامت آن است که از بدبختی نجات می یابید. و از خوشبختی بزرگی بهره مند میشوید.

اگر خواب ببینید روی هیزم های شعله ور راه می روید، نشانه آن است که از نادانی دوستان خود لطمه میخورید.

اگر خواب ببینید، شما را به تیرکی چوبی بسته اند و هیزم هایی برای سوزاندن شما گرد می آودند، علامت آن است که بدبختی و زیانی در انتظار شماست. اما اگر در خواب بتوانید خود را آزاد کنید و بگریزید، نشانه آن است که به سعادت طولانی دست خواهید یافت.

چوب بست در خواب، نشانه آن است که در رشته ای به کار می پردازید که هیچ موفقیتی برای شما به همراه نمی آورد.

دیدن چوب جنگلی در خواب، علامت آن است که تغییراتی طبیعی در کار و زندگی شما رخ خواهد داد که تاثیرش همانند تعبیر خواب جنگل است

دیدن هیزم های افروخته در خواب، علامت آن است که نقشه ها و طرح های شما به زودی تکمیل و قابل اجرا خواهند شد.

خرید و فروش چوب جنگلی در خواب، علامت آن است که با قاطعیت و پشتکار ثروتی گرد می آورید.

دیدن چوب حراج در خواب، نشانه آن است که بار مسئولیتی به دوش شما می افتد که چندان سودی به دنبال ندارد.

استفاده از چوب حراج در خواب، علامت آن است که برای کمک به دوستان خود علاقه فراوانی نشان خواهید داد.

دیدن چوبدستی در خواب، نشانه غم و اندوه است.

اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می روید، علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد.

لوک اویتنهاو می گوید :

چوب ماهیگیری : شما نیرویتان را به هدر میدهید.

ماهیگیری با چوب ماهیگیری : برنده شده در یک بازی شانسی.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx