تعبیر خواب چوپانی

تعبیر خواب چوپان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چوپانی همراه تعبیرک بمانید.

خواب ها نماد و سمبل هستند نماد هایی که ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

تعبیر خواب چوپان، بسیار خوب و نیکو و فرخنده میباشد.

اکثر انبیا الهی و پیامبران بزرگ چوپان بوده اند. خود چوپان انسانی است، پاک و آزاده که پاسدار یکی از بزرگترین نعمات خداوند میباشد. چه بسا پیامبران و اولیا در رویاهای صادقانه، بشکل و هیئت چوپانان ظاهر میشوند. و مبشر الطاف و عنایات الهی قرار میگیرند.

تعبیر خواب صحبت با چوپان، رسیدن بشارت است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

چوپانی کردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند اینها، هر یکی را تاویلی است.

شبانی اسب، ولایت و بزرگی بود. (تعبیر خواب اسب را ازین قسمت مشاهده کنید).

شبانی خر، دلالت بر بخت بود و گوسفند مال و روزی حلال بود.

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند با چوپانی در نبرد بود، دلیل که با مهتری خصومت کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن چوپان در خواب، دلیل بر مردی باشد که مال مردم را نگه دارد ( محافظت نماید ).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن چوپان در خواب به هر حال و صورتی که باشد خوب است و بهتر است. اگر چوپان چوبدست در دست و گوسفندانی در پیش داشته باشد در این صورت می تواند یکی از فرشتگان مقرب باشد که بر بیننده خواب ظاهر شده است.

اگر چوپانی به آن صورت که گفته شد در خواب ببینید ارتقا شان و جاه می یابید و به نعمت و رفاه می رسید.

اگر چوپانی را با گوسفندان ببینید که به طرف شما می آید خیلی بهتر از این است، که چوپانی از شما دور شود و فاصله بگیرد و در واقع پشت چوپان به طرف شما باشد.

اگر چوپانی از طرف افق روشن بیاید رویائی است. آسمانی و عالی که نوید زندگی درخشان به بیننده خواب میدهد.

اگر چوپان آشنا باشد یعنی یکی از آشنایان یا خویشان خود را در کسوت چوپان ببینید او هر کس هست به نعمت و رفاه می رسد. به او بشارت بدهید. اگر نا آشنا با شد فقط خود شما از این خواب بهره مند میگردید.

اگر از چوپان چیزی بگیرید و بخورید خوب است. ولی اگر چوپان چیزی از شما گرفت یا خواست بگیرد که شما نداشتید تا بدهید تحقیق کنید شاید واجب ساقط شده ای داشته باشید که انجام نداده اید. تکلیفی بر گردن شما هست که باید انجام شود و شاید مدیون نباشید و باید صله ارحام کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

چوپان بودن : شما برای دیگران کار خواهید کرد.

دیدن یک چوپان : دوستان باهم آشتی خواهند کرد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن چوپان ها به هنگام مراقبت از گله های خود در خواب، نشانه آن است که کشاورزان محصول فراوانی به دست خواهند آورد. برای دیگران نشانه کسب منفعت فراوان است.

دیدن چوپان بی گله و بی کار در خواب، نشانه ابتلا به بیماری است.

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx