تعبیر خواب چکمه

تعبیر خواب چکمه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب چکمه همراه با تعبیرک باشید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

دیدن چکمه در خواب نشانه شانس و خوشبختی است.

تعبیر خواب چکمه پلاستیکی؛ ضرر و زیان میباشد و کلا نحس و بد است.

دیدن چکمه سفید، هشداری برای بیماری است. که باید از آن دور بود.

بنابر اعتقادات معبران غربی، چکمه در خواب نشانه اعضای خانواده و فرزندان شخص است. هر اتفاقی که برای این چکمه بیفتد برای خانواده نیز می افتد.

تعبیر خواب چکمه سیاه، نشانه ای بر بزرگی و شکوه برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب چکمه در زمستان، خیر می‌باشد. ولی در تابستان، تعبیرش غم و اندوه است.

دیدن چکمه بلند قهوه ای در خواب، یعنی کسی می خواهد به شما آسیب رساند و شما را اذیت کند.

تعبیر خواب چکمه قرمز خشم و غضب میباشد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است. که می تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ برساند.

جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است. و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می کند و جلوه می دهد.

چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است. و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد. و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است.

اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است.

اگر زرد باشد غم و بیماری است. و اگر سرخ باشد خشم و غضب و هیجان است.

دیدن چکمه با رنگ های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.

لوک اویتنهاو می گوید :

چکمه نو : خبرهای خوشایند.

خیلی تنگ : زندگی مشکل

چکمه مستعمل : کسی شما را آزار خواهد داد.

خریدن چکمه : جاده در انتظار شماست.

پاک کردن آن : عشق

هدیه کردن آن : ضرر و زیان

تعمیر کردن چکمه : انجام کارهای خیر.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب چکمه خود را در پای دیگری ببینید، نشانه آن است که رقیبی معشوق شما را مجذوب خود می کند.

دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب، علامت آن است که در معاملات خود پیروز می شوید.
یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می کند.

دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن شده است.
ممکن است به بیماری مبتلا شوید.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها