تعبیر خواب چیت

تعبیر خواب چیت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چیت این مطالب را دنبال کنید.تعبیر خواب چیت دیدن چیت در خواب خوب نیست و نشانه ی فریب و نیرنگ  و حیله گری در زندگی است

اگر در خواب ببینید مقداری پارچه ی چیت دارید نشانه این است که ناراحتی و غم و اندوهی به شما میرسد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

و اگر ببینید که به شخص دیگر در خواب چیت دادید نشانه این است که ناراحتی و گرفتاری و  غمی به او میرسد.
دوختن لباس از چیت نیز  نشانه ناراحتی و غم اندوه می باشد.

چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند
به اضافه فریب و نیرنگ و ظاهر سازی که جای بی گناهی و صفای چلوار را می گیرد

مطیعی تهرانی میگوید

چیت  نشانه غمی و ناراحتی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می آید.
چنانچه در خواب دیدیدمقداری چیت دارید  نشانه این است که غمی به شما می رسد و در زندگی گرفتاری هایی برایتان به وجود می اید که ناراحت کننده است

 منوچهر مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب چیت بدین معناست که اگر چیت متعلق به خودتان است و ندانستید کی به شما داده و از کجا آورده اید نشانه این است که قربانی یک توطئه می شوید. و یا دشمنانی پیدا میکنید که به شما دشمنی می ورزند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر چیت به دیگری دادید نشانه این است که غمی به او می رسانید که خودتان در آن سهیم هستید
و اگر از دیگری گرفتیدتعبیر  همین طور است

اگر دیدید با چیت لباس می دوزید  نشانه این است که خدعه ای را ترتیب می دهید
و اگر کسی برای شما لباس با چیت دوخت تعبیر  همین طوراست

اگر در خواب دیدید که کودکی با چیت لباس می دوزد نشانه این است که در زندگی به آنچه ک میخ واهید می رسید و پیشرفت میکنید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها