تعبیر خواب کاسه

تعبیر خواب کاسه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کاسه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب دیدن کاسه در خواب بسته به جنس کاسه و نوع استفاده از کاسه در خواب تعابیری متعدد و متفاوت خواهد داشت.
درسایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر کسی در خواب ببیند که در کاسه ای چیزی می خورد
به این معنی است که به سفر و یا مسافرتی می رودو روزیش حلال است.
اگر کاسه در خواب خالی باشد یعنی در کارش فرو می ماند.
اگر در خواب دیدید که با کاسه آب میخورید یعنی در جشنی عیش آمیز شرکت میکنید
که جشن و سرور و شادی به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم میبرید.
اگر کاسه از طلا و زر باشد و در  آن  مواد خوراکی و خوردنی باشد به معنی روزی حرام  و ناپاک می باشد.
اگرکاسه سفید باشد یعنی روزیش بهت زده می باشد و اگر کاسه آبگینه باشد به معنی زن و کنیز است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن کاسه در خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال و پاک یابد.
اگر کاسه را خالی ببیند، دلیل بر فروماندگی بود.
دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود،
اما اگر کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام  و پاک است.
تعبیر کاسۀ سفالی در خواب، نشانه سخن خوب و لطیف می‌باشد

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب ديديد که با کاسه آب مي خوريد نشانه آن است که در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد
که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد.
اگر ديديد يکي در مقابل شما با ليوان يا کاسه و يا ظرف ديگري آب مي نوشد
نشانه آن است که مجذوب و یا جذب کاري مي شويد که فکر مي کنيد
انجام آن به سود و منفعت شما مي تواند باشد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب ديدن کاسة بلور در خواب ، علامت آن است که از شيرين ترين وخوش ترین اوقات زندگي و بهترين لذتها بهره مند خواهيد شد.
اگر خواب ببينيد از کاسه بلور مايعي مي نوشيد ، علامت آن است که به زودي از عشق و رابطه ای پنهان مطلع و باخبر خواهيد شد .
تعبیر خواب ديدن کاسه بلور شکسته در خواب ، علامت آن است که اتفاقی برایتان می افتد که موجب ناراحتی شما می شود.
اگر دختري در خواب کاسه اي بلوري هديه بگيرد ، علامت آن است که به عزيزترين آرزوها و خواسته های خود دست خواهد يافت.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx