تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

فهرست مطالب

به نظر شما تعبیر خواب کبوتر چیست ؟ خواب کبوتر تعبیر های مختلفی دارد.

معبران مختلف آن را به صورت های مختلفی تعبیر کرده اند که در ادامه به آن میپردازیم.

در مرکز تعبیر خواب آنلاین ما خواب های شما را به صورت آنلاین تعبیر خواهیم کرد.

اگر ببیند که کبوتران را با تفنگ مورد هدف قرار می دهد. یعنی خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا می شود.

تعبیر خواب این سیرین

کبوتر به معنای زن است اگر ببیند که کبوتری را بگیرد. یا کسی به او کبوتر را بدهد به این معنا است که زن خواهد گرفت.

اگر ببیند که کبوتری بچه های بسیاری دارد یعنی اینکه زن منفعت میابد.

اگر ببیند که گوشت کبوتر را میخورد یعنی مال زنی را خورده است.

اگر ببیند که کبوتری را بزند و بیفکند دلیلش این است. که به خاطر سخنی کهزن به او گفته آن را رها میکند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

  1.  زن
  2. کنیزک
  3. مال
  4. نامه از غائب میرسد
  5. ریاست
آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببیند که کبوتران با یک دیگر جفت گیری میکنند. و لانه میسازند یعنی در روزگار پر از شادی با فرزندان مطیع در ناز نعمت به سر خواهد برد.

شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب دلیل بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید. و با مرگ آن نا امید می شوید.ممکن است که پدر خود را از دست بدهید

دیدن کبوتر مرده در خواب به این معنا است. که زن وشوهر بخاطر دعوا یا مرگ از یکدیگر جدا می شوند.

دیدن کبوتر سفید در خواب نشانه داشتن دوستان وفادار است و به داست آوردن محصولاتی زیاد و فراوان.

دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب نشانه پیشرفت شما در آینده و زندگی صلح آمیز شماست.

اگر ببیند که کبوتری نامه ای آورده است. نشانه این است که دو عاشق به هم میرسند. و از احوال دوستی که دور از او زندگی میکند. خبر های خوبی دریافت خواهد کرد.

دیدن کبوتر خسته ای در خواب نشانه از این دارد. که غم و اندوه به درون شادی و صلح ورود میکند. و ناراحتی ایجاد میکند برای مثال با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست سواحل شادی شما به غم تبدبل میشود.

اگر ببیند که کبوتری نامه ای به او میرساند. و نامه خبر از محکومیت او می دهد. یعنی که شما یا یکی از نزدیکان شما به بیماری سختی مبتلا خواهد شد. و از نظر مالی زیان شدیدی خوهد کرد.

اگر خواب ببیند که صدای کبوتران را از لانه شان میشود یعنی صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد

اگر دختری جوان این خواب را ببیند یعنی بزودی به مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد.دیدن کبوترانی در حال پرواز نشانه فرار از تفاعم نداشتن و رسیدن خبر های خوبی به شما است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx