تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کتاب این مطلب را از دست ندهید.

کتاب در خواب انعکاسی است از، علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم.

کسانی هستند که؛ کتاب جزئی از زندگی روزانه آن هاست. مثل نویسندگان، معلمان، دانشمندان، محققان و ناشران. این مردم با کتاب زندگی می کنند. این ها اگر کتاب در خواب ببینند، خوابشان تعبیر خاصی ندارد.

اما دیگران که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند، و به ندرت اتفاق می افتد لای کتابی را بگشایند. اگر کتاب ببینند، باید به دنبال تعبیر آن باشند.

خواندن کتاب در خواب، به راه درست رفتن در بیداری اشاره دارد. در تعبیر خواب کتاب آمده، خواندن کتاب شعر، بیانگر ملامت کردن و اندوه است.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند، دلیل که راه دین گزیند. و کارهای بسته بر وی گشاده شود.

اگر بیند کتاب اخبار بر حدیث می خواند، دلیل که مقرب پادشاه شود.

اگر بیند کتاب فقه می خواند، دلیل که ازناکردنی بازایستد.

اگر بیند اصول می خواند، دلیل که به کاری مشغول شود و فایده دینی یابد.

اگر دید کتاب قصص می خواند، دلیل که به قصه های انبیاء و اولیاء حریص بود.

اگر بیند کتاب ملوک و سلاطین می خواند، دلیل ملامت است.

اگر دید حکمت می خواند، دلیل که قران خواند.

اگر دید نحو می خواند، دلیل به شغل دنیائی مشغول شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کتاب شعر می خواند، دلیل که کاری کند و مردمان او را ملامت نمایند.

اگر دید کتاب حساب می خواند، دلیل که همواره اندوهگین شود.

اگر افسانه و مضاحک می خواند، دلیل که غیبت مردم کند و رسوا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند، غمگین می شود.

و چنانچه افسانه و مضحک بخواند، غیبت مردم می کند. و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد.

اگر در خواب ببینید که کتابی می خوانید. و از آن خوشتان می آید، با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید.

اگر دیدید به جایی وارد شدید که مثل کتابخانه، کتاب های زیادی آن جا وجود داشت. در جمعی حضور می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند.

اگر دیدید کتابی پاره همراه دارید، در جایی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد، در می مانید و نمی توانید چاره جویی کنید.

اگر دیدید کسی کتابی به شما داد. یا از کتاب خانه کتابی خریدید، یک نفر به شام کمک فکری می کند. و از هدایت دوتی سود می برید.

اگر دیدید کتابی را می فروشید، دوستی را از دست می دهید.

اگر دیدید کتاب شما ضایع شده. یا مثلا در آب افتاده یا سوخته، تعبیر همان است که دوستی با شما قطع دوستی می کند.

لوک اویتنهاو می گوید :

کتاب : مصیبت

کتاب علمی : افتخار بزرگ

خرید ن کتاب : خبر

کتابی هدیه گرفتن : یک اتفاق غیر منتظره.

کتاب سوخته : از دست دادن دوست.

آنلی بیتون می‌گوید :

مطالعه کتاب در خواب، نشانه درستکاری و ثروت است.

اگر نویسنده ای خواب ببیند کتابش در حال چاپ شدن است، دلالت بر آن دارد که چاپ کتابش به تأخیر می افتد و با مشکلاتی در این راه مواجه می شود.

اگر خواب ببینید برای درک معنای کتابی وقت زیادی تلف می کنید، نشانه آن است که به دانش و افتخارات بسیاری دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید کودکان مشغول مطالعه هستند، دلالت بر تفاهم و هماهنگی رفتار کودکان دارد.

مطالعه کتاب های کهنه در خواب، نشانه آن است که باید از شر و بدی بپرهیزید.

اگر خواب ببینید در کتابخانه ای هستید، علامت آن است که از معاشرین و محیط زندگانی خود خسته می شوید. و به دنبال مطالعه و تحقیق کتاب های باستانشناسی می روید.

اگر خواب ببینید برای کار خاصی به کتابخانه رفته اید، نشانه آن است که با رفتار خود دوستانتان را فریب می دهید.

دیدن کتابفروشی در خواب، نشانه آن است که در کنار کارهای دیگر به ادبیات علاقمند می شوید.

 

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx